Kwaliteitsindicatoren
Menu

Advies vernieuwde beroepenstructuur psychologische zorg aangeboden aan minister van Ark

Op 26 oktober heeft de stuurgroep van de (beroeps)verenigingen in de psychologische zorg het advies 'Een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische zorg’ aangeboden aan minister van Ark voor Medische Zorg en Sport. De stuurgroep heeft het advies onder leiding van onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan opgesteld. SiRM heeft hen gedurende het traject ondersteund.

Nieuws 27 oktober 2020

Het aantal verschillende titels dat refereert aan psychologische beroepen is groot. De beroepen en professionals vertonen naast diversiteit echter ook veel overlap. De drie beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP die de inhoud van de academische beroepen in de psychologische zorg bepalen, hebben het initiatief genomen om vanuit het perspectief en belang van de cliënt, toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur. De LVVP en P3NL, die naast het NIP de psychologische beroepsgroepen vertegenwoordigen in het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg (ggz), hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Het advies volgt op een inventarisatie die SiRM in 2019 uitvoerde, waaruit blijkt dat de huidige beroepenstructuur onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten geeft en ook voor verwijzers en professionals zelf onduidelijk is.

De verenigingen willen met het advies een solide basis leggen voor betere (door)verwijzing van personen die baat hebben bij psychologische zorg. Burgers kunnen onnodig psychisch lijden ervaren, doordat ze te laat of helemaal niet de juiste zorg ontvangen. Eén van de oorzaken hiervan is dat cliënten, naasten en verwijzers onvoldoende zicht hebben op het aanbod in de psychologische zorg, de deskundigheden van diverse professionals en de betekenis van aanvullende registraties voor methodische of doelgroep gebonden expertise. Ook voor professionals in de psychologische zorg zelf is het aanbod vaak moeilijk te begrijpen en uit te leggen aan hulpvragers en elkaar. Een heldere beroepenstructuur is niet het enige dat de toegankelijkheid en kwaliteit van psychologische zorg voor cliënten bepaalt. Ook factoren als voldoende opleidingscapaciteit en bekostiging zijn daarop van invloed. Voor het oplossen van niet tijdige of onjuiste zorg is het verduidelijken van de beroepenstructuur niet voldoende, maar dienen de andere factoren ook aangepakt te worden.

De vernieuwde beroepenstructuur bevat één breed basisberoep op niveau artikel 3 in de wet BIG, namelijk de gezondheidszorgpsycholoog generalist (gz-psycholoog generalist). De gz-psycholoog generalist kan zich specialiseren tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of klinisch neuropsycholoog (KNP) op niveau artikel 14 in de wet BIG. Nadere verkenning van nieuwe specialismen is gewenst. BIG-geregistreerde psychologen kunnen aantekeningen verkrijgen voor methoden, waarin zij extra zijn opgeleid. De beroeps- en wetenschappelijke verenigingen in de psychologische zorg richten één landelijk kwaliteitsregister in met vermelding van het BIG-beroep, het aandachtsgebied (voor gz-psycholoog generalisten) en de aantekeningen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600