Kwaliteitsindicatoren
Menu

SiRM werkt in verschillende regio’s aan juiste acute zorg op juiste plek

SiRM draagt in verschillende regio’s in Nederland bij aan het realiseren van de juiste acute zorg op de juiste plek. We doen dit enerzijds door een regiobeeld te creëren: Wat is de vraag naar acute zorg en het aanbod van acute zorg in de regio? Nu en over vijf jaar? Maar ook: Hoeveel burgers ontvangen nog geen juiste acute zorg op de juiste plek? Anderzijds dragen we bij door ketenpartners in de acute zorg te begeleiden bij intensievere samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van zorgcoördinatie.

Nieuws 15 oktober 2019

Creëren van regiobeeld acute zorg

SiRM heeft voor meerdere acute zorg regio’s een regiobeeld gecreëerd, bijvoorbeeld voor Brabant, Midden- en Zuid-Gelderland en Zwolle. De manier waarop we dit doen is afhankelijk van de informatie die we tot onze beschikking hebben. Op basis van openbare gegevens is al veel mogelijk. We combineren daarvoor informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Volksgezondheidenzorg.info, reistijdtabellen en informatie van de acute zorgaanbieders zelf, zoals de postcodegebieden die een HAP bedient.

We brengen in kaart hoeveel contacten er zijn er met de huisartsenpost, met 112, met de SEH en met de ggz crisisdienst. Hier zetten we vaak tegenover hoeveel triagisten, ambulance-, SEH- en Sociaal Psychiatrisch verpleegkundigen, huisartsen, artsen op de SEH en artsen in de ggz er zijn er om de vraag naar acute zorg te beantwoorden.

Soms beschikken we over informatie over vraag van de ketenpartners zelf, bijvoorbeeld omdat het bureau van het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ) een jaarlijkse trendanalyse uitvoert. Om patiëntstromen in kaart te brengen is meestal een gedetailleerdere uitvraag bij de ketenpartners nodig, waaruit ook de herkomst en bestemming van patiënten blijkt. We kunnen ketenpartners zo inzicht bieden in of patiënten met een bepaalde urgentie op de juiste plek de juiste acute zorg hebben ontvangen.

Begeleiden van ketenpartners in acute zorg bij intensievere samenwerking

Uit de verschillende regiobeelden blijkt dat de ketenpartners in de acute zorg voor grote uitdagingen staan. Ketenpartners kunnen pro-actief inspelen op deze uitdagingen door het dempen van de vraag, het verhogen van de productiviteit van de spoedzorgketen, en het vergoten van de instroom en verlagen van de uitstroom van personeel. Pro-actief inspelen op de uitdagingen vraagt daarmee meestal om intensievere samenwerking tussen ketenpartners. SiRM begeleidt hen daarbij.

In de Bossche regio begeleidt SiRM de ketenpartners in de acute zorg bij het opzetten van zorgcoördinatie, ook wel gezamenlijke triage genoemd. Zorgcoördinatie betekent intensieve samenwerking omtrent spoedvragen die niet aan het juiste loket gesteld worden, of waar meerdere ketenpartners bij betrokken zouden moeten zijn. De ketenpartners in de Bossche regio bepaalden eerst wat zorgcoördinatie voor hen inhoudt. Dit leverde een zogenaamd contouren document op. Nu werkt SiRM samen met de huisartsenorganisaties, de ambulancezorgorganisatie, de ggz, het ziekenhuis, de ouderenzorg en het sociaal domein het gezamenlijke triageproces uit, zowel kwantitatief als kwalitatief. In een volgende fase stellen we een implementatieplan voor zorgcoördinatie op. In Amsterdam is SiRM recent gestart met de begeleiding van drie ziekenhuizen, twee huisartsenorganisaties en een zorgverzekeraar bij het verbeteren van de acute zorgketen voor de laag complexe spoedvraag.

SiRM begeleidt ketenpartners bij het intensiveren van hun samenwerking, vanuit ruime kennis van het acute zorgproces binnen de afzonderlijke ketenpartners zelf. Zo voerde SiRM in opdracht van Ambulancezorg Nederland bij acht ambulancezorgorganisaties onderzoek uit naar de rol van triagesystemen bij de recente toename van spoedinzetten. Daarnaast ondersteunt SiRM ggz-organisatie Pro Persona bij het herinrichten van de acute ggz. Voor een huisartsenpostenorganisatie in Noord Holland analyseerde SiRM de bedrijfsvoering en verbeteringsplannen voor de organisatie. Ten slotte ondersteunde SiRM landelijke branche- en beroepsorganisaties bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600