Kwaliteitsindicatoren
Menu

Voor Informatieberaad Zorg ontwerpt SiRM monitor outcomedoelen

Voor het behalen van de zogenaamde outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg is de voortgang van de Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP’s) en andere relevante digitaliseringsprogramma’s in de zorg bepalend. Het Informatieberaad Zorg heeft SiRM daarom gevraagd een monitor te ontwerpen die aan de hand van de verschillende programmarapportages de voortgang op de outcomedoelen in kaart brengt. Op basis van interviews, deskresearch en werksessie ontwierp SiRM de monitor en stelde een handleiding op voor de bouw van de monitor outcomedoelen.

Nieuws 13 oktober 2020

Om zorggegevens veilig en betrouwbaar te kunnen delen is een duurzaam informatiestelsel voor de zorg nodig. Het Informatieberaad (IB) Zorg, voorgezeten door de secretaris-generaal van het ministerie van VWS, is opgericht om afspraken, standaarden en voorzieningen te maken voor dit informatiestelsel.

Vier pijlers, zogenoemde outcomedoelen, staan daarin centraal:

  • Medicatieveiligheid. Medicatiegegevens worden conform de richtlijn en bijbehorende informatiestandaarden uitgewisseld, waarbij in voorkomende gevallen een met de patiënt afgestemd actueel medicatieoverzicht beschikbaar is.
  • Patiënt centraal. Alle zorgaanbieders bieden patiënten de mogelijkheid om hun belangrijkste medische gegevens elektronisch in te zien. Onder meer door middel van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die voldoet aan het MedMij-afsprakenstelsel. Aan een PGO kunnen mensen ook hun eigen gegevens toevoegen.
  • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. Zorgverleners dragen de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt over aan andere zorgverleners die bij het zorgproces zijn betrokken. De overdracht van gegevens vindt plaats binnen de wettelijke kaders.
  • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens. Het primaire zorgproces vormt de basis voor gegevensvastlegging in de zorg. Vastgelegde gegevens worden hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.

Voor het behalen van de outcomedoelen is de voortgang van de Versnellingsprogramma’s Informatieuitwisseling patiënt en professional (VIPP’s) en andere relevante programma’s bepalend. Het Informatieberaad Zorg heeft SiRM daarom gevraagd een monitor te ontwerpen die op basis van de verschillende programmarapportages de voortgang op de outcomedoelen in kaart brengt.

Door middel van interviews met betreffende programmamanagers en deskresearch brachten we eerst in kaart welke kwantitatieve en kwalitatieve informatie beschikbaar is voor de monitor outcomedoelen. In een werksessie met leden van het IB, de programma’s en experts bepaalden we vervolgens het ontwerp van de monitor.

Op basis van de interviews, deskresearch en werksessie stelde SiRM een eindrapport op dat dient als handleiding bij de bouw van de monitor outcomedoelen. Enerzijds beschrijven we het 3-laagse ontwerp van de monitor outcomedoelen, waarmee het IB in één oogopslag zicht heeft op de voortgang van de outcomedoelen en desgewenst over meer gedetailleerde informatie per outcomedoel en per programma beschikt. Anderzijds lichten we toe hoe de monitor periodiek tot stand komt, met aandacht voor de inhoud (bijvoorbeeld de wijze waarop de voortgangsscores worden berekend) en het proces (bijvoorbeeld taken en verantwoordelijkheden van betrokken personen).

Met het eindrapport van SiRM als handleiding kan nu gestart worden met de bouw. Naar verwachting gaat de eerste monitor outcomedoelen begin 2021 live. Met inzicht in de voortgang van de outcomedoelen als leidraad voor dialoog, draagt de monitor bij aan het creëren van een duurzaam informatiestelsel, waarin zorg beter, betaalbaarder en toegankelijker is.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600