Kwaliteitsindicatoren
Menu

VWS voorziet vervolgonderzoek uitkomstgericht contracteren op basis van meta-inventarisatie SiRM

In opdracht van VWS voerde SiRM een meta-inventarisatie uit naar contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de msz, waarin uitkomsten van zorg (bijvoorbeeld sterfte, complicaties en de door patiënt ervaren kwaliteit van leven) zijn opgenomen. SiRM concludeert op basis van de meta-inventarisatie dat uitkomstgerichte contracten anno 2020 slechts op kleine schaal bestaan. Voor zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars zijn er onvoldoende prikkels om op uitkomsten van zorg te contracteren.

Nieuws 27 juli 2020

Uit de meta-inventarisatie blijkt verder dat het effect van uitkomstgericht contracteren op de kwaliteit en kosten van zorg in de praktijk nog onvoldoende in beeld is, en er vanuit de literatuur geen eenduidig bewijs ligt. Voor de verdere ontwikkeling van uitkomstgericht contracteren is nader onderzoek nodig. Enerzijds om handvatten te identificeren die helpen bij opschalen. Anderzijds om, via gerichte experimenten, meer inzicht te krijgen in de effecten van uitkomstgerichte contracten op kwaliteit en kosten van zorg.

In 2018 heeft het ministerie van VWS het programma Uitkomstgerichte Zorg in het leven geroepen, met als doel een meer op uitkomsten gerichte medisch specialistische zorg (msz). Samen met de partijen uit het hoofdlijnenakkoord msz werkt het ministerie aan het creëren van meer inzicht in uitkomsten van zorg (programmalijn 1), meer samen beslissen (programmalijn 2), meer uitkomstgericht contracteren en organiseren (programmalijn 3) en een betere toegang tot informatie over uitkomsten (programmalijn 4).

Op basis van de meta-inventarisatie van SiRM laat ministerie van VWS vervolgonderzoek uitvoeren, gericht op opschaling van uitkomstgericht contracteren en het verkrijgen van een beter beeld over de effecten op kwaliteit en kosten van zorg. Vervolgens wordt op basis van de meta-inventarisatie en het vervolgonderzoek een implementatietoolkit samengesteld die partijen helpt op grotere schaal de beweging naar uitkomstgericht contracteren te maken.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600