Kwaliteitsindicatoren
Menu

Onze analyses

Onze adviezen zijn gebaseerd op kwantitatieve, economische of conceptuele analyses, die wij afzonderlijk of in combinatie voor u uitvoeren. Voor het structureren van de analyses maken wij meestal gebruik van het pad dat de patiënt doorloopt. We zetten de analyses kort voor u op een rij en geven voorbeelden van projecten.

Kwantitatieve analyses

Onze consultants kunnen met omvangrijke datasets werken om tot betrouwbare conclusies en relevante inzichten te komen. Wij hebben mensen in huis met de deskundigheid voor het analyseren van big data. Zij hebben een achtergrond in wiskunde, econometrie, natuurkunde en gezondheidseconomie. Ze hebben ervaring met analyses in de zorg, uitgevoerd in Excel of de programmeertaal R. U kunt ons als onafhankelijk adviesbureau ook vragen om op te treden als een zogeheten ‘Trusted Third Party’ (TTP). Voorbeelden van projecten waarin kwantitatieve analyses centraal stonden zijn:

 • Beste ziekenhuizen. Jaarlijks ondersteunt SiRM Elsevier Weekblad bij het samenstellen van 'De Beste Ziekenhuizen’. Wij doen dat met berekeningen op basis van prestatie-indicatoren en andere openbaar beschikbare gegevens.
 • Beroertezorg. SiRM bepaalde op basis van een simulatiemodel de optimale mate van concentratie voor Intra Arteriële Trombectomie (IAT) – gespecialiseerde beroertezorg – in Nederland.
 • Meerjarencontract. Voor een zorgverzekeraar en een groot Nederlands ziekenhuis voerde SiRM kwantitatieve analyses uit voor een meerjarencontract en trad op als Trusted Third Party.
 • Spoedzorgketen. Voor het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM samen met een werkgroep uit het tactisch ROAZ vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht.
 • Slechthorendheid. In opdracht van Specsavers heeft SiRM een rapport opgesteld om de feiten en cijfers van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid in Nederland in kaart te brengen. De vraag naar een objectieve onderbouwing van deze cijfers leefde breed in het veld.

Economische analyses

Onze economische en bedrijfseconomische analyses, bieden u richtinggevende informatie voor uw strategie of beleid. Indien wij aannames of schattingen doen dan zijn deze altijd robuust en kwantitatief onderbouwd. We worden vaak ingeschakeld om schattingen te doen juist wanneer andere informatie niet voor handen is. Voorbeelden van projecten gebaseerd op economische analyses zijn:

 • Next level gezondheidszorg. SiRM berekende in opdracht van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), AmCham en VNO-NCW dat de Nederlandse gezondheidszorg ten minste 1,5 miljard euro efficiënter kan werken.
 • Inkoop geneesmiddelen. Voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onderzocht SiRM op welke manier ziekenhuizen de inkoop van geneesmiddelen kunnen verbeteren.
 • Integrale geboortezorg. Voor een ziekenhuis dat lid is van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ), de coöperatie van verloskundigen en de kraamorganisaties in de regio, analyseerde SiRM de verandering in maatschappelijke uitgaven door invoering van een nieuwe zorgmodule.
 • Strategie VVT. Voor de Raad van Bestuur van een grote aanbieder van verpleging, verzorging en thuiszorg (VV&T) rekende SiRM landelijke en regionale ontwikkelingen door ten behoeve van het bepalen van de strategie.
 • Doelmatigheidsonderzoek. SiRM evalueerde het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek. Dit is een subsidieprogramma van bijna 35 miljoen euro dat sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek financiert dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten.

Conceptuele analyses

We helpen u om inzicht te krijgen in het complexe Nederlandse zorgstelsel. Wij doen dat door het zorgstelsel uit te splitsen naar overzichtelijke elementen die samen het zorgstelsel vormen. We gebruiken daarbij onze expertise op het gebied van financiering en bekostiging, contractering en mededinging. Voorbeelden van projecten die met name gebaseerd zijn op conceptuele analyses:

 • Gelijkgerichtheid. Voor het ministerie van VWS heeft SiRM onderzocht hoe VWS en het veld gelijkgerichtheid in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen bevorderen binnen het huidige zorgstelsel. Gelijkgerichtheid betekent dat partijen samen bepalen: wat er moet gebeuren om patiënten de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bieden, hoe zij dit organiseren, wie wat gaat doen en wie er op welke manier voor gaat betalen.
 • Geneesmiddelenvisie. In opdracht van het ministerie van VWS voerde SiRM een tussentijdse evaluatie van de geneesmiddelenvisie uit. Deze was enerzijds gericht op evalueren van het effect tot op heden, en anderzijds op het geven van aanbevelingen voor aanscherping van het beleid. Ook deden we een aanzet voor indicatoren voor het meten van de doeltreffendheid van het geneesmiddelenbeleid.
 • Samenwerking huisartsenzorg. In opdracht van de betrokken partijen bracht SiRM in kaart welke ondersteuning en infrastructuur nodig is voor samenwerking van huisartsenzorg met andere zorgdisciplines.
 • Bekostiging wijkverpleging. Voor het ministerie van VWS onderzocht SiRM de bekostiging van de nieuwe aanspraak wijkverpleging die ontstond na de overheveling van langdurige zorg van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Ordening ambulancezorg. SiRM adviseerde het ministerie van VWS over de ordening van de ambulancezorg in 2020: de financiering, bekostiging en contractering, binnen de Europese mededingingskaders.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600