Kwaliteitsindicatoren
Menu

Onze analyses

Onze adviezen zijn gebaseerd op kwantitatieve, economische of conceptuele analyses, die wij afzonderlijk of in combinatie voor u uitvoeren. Voor het structureren van de analyses maken wij meestal gebruik van het pad dat de patiënt doorloopt. We zetten de analyses kort voor u op een rij en geven voorbeelden van projecten.

Kwantitatieve analyses

Onze consultants kunnen met omvangrijke datasets werken om tot betrouwbare conclusies en relevante inzichten te komen. Wij hebben mensen in huis met de deskundigheid voor het analyseren van big data. Zij hebben een achtergrond in wiskunde, econometrie, natuurkunde en gezondheidseconomie. Ze hebben ervaring met analyses in de zorg, uitgevoerd in Excel of de programmeertaal R. U kunt ons als onafhankelijk adviesbureau ook vragen om op te treden als een zogeheten ‘Trusted Third Party’ (TTP). Voorbeelden van projecten waarin kwantitatieve analyses centraal stonden zijn:

 • Beste ziekenhuizen Elsevier weekblad. Jaarlijks ondersteunt SiRM Elsevier Weekblad bij het samenstellen van 'De Beste Ziekenhuizen’. Wij doen dat met berekeningen op basis van prestatie-indicatoren en andere openbaar beschikbare gegevens.
 • Toekomstscenario's ziekenhuizen. Voor verscheidene ziekenhuizen in Nederland kwantificeerde SiRM met behulp van het SiRM Zorgtoekomstmodel scenario's om de strategie van het ziekenhuis te bepalen. We berekenen de impact van demografische groei en verandering in incidentie en gaan per scenario na hoe het aantal zorgvragen en de mate waarin de behandeling binnen of buiten de muren van het ziekenhuis plaatsvindt verandert.
 • Concentratie beroertezorg. op basis van een simulatiemodel bepaalde SiRM de optimale mate van concentratie voor Intra Arteriële Trombectomie (IAT) – gespecialiseerde beroertezorg – in Nederland.
 • Nieuwe ggz-bekostiging. Voor de nieuwe ggz-bekostiging - het Zorgprestatiemodel - voerde SiRM statistische analyses van zorggebruik van ggz-patiënten uit. Op basis hiervan adviseerde SiRM over de zogenaamde zorgvraagtypering: groepen patiënten met eenzelfde zorgvraagtype.
 • Rekenmodel voor contractering. In samenwerking met deskundigen van ggz-aanbieders en zorgverzekeraars stelde SiRM een rekenmodel op voor de contractering van de acute psychiatrie. Het model bevat heldere landelijke kaders, maar laat ook voldoende ruimte voor regionale verschillen in de vorm van bandbreedtes.

Economische analyses

Onze economische en bedrijfseconomische analyses, bieden u richtinggevende informatie voor uw strategie of beleid. Indien wij aannames of schattingen doen dan zijn deze altijd robuust en kwantitatief onderbouwd. We worden vaak ingeschakeld om schattingen te doen juist wanneer andere informatie niet voor handen is. Voorbeelden van projecten gebaseerd op economische analyses zijn:

 • Kostenprognose dure geneesmiddelen. In opdracht van de NVZ en NFU maakt SiRM een prognose van de uitgaven aan dure geneesmiddelen in Nederland tot en met 2026. Het model bevat zowel de prijs- en volumeverwachtingen van bestaande dure geneesmiddelen, als de verwachte introducties van nieuwe spécialité geneesmiddelen.
 • Next level gezondheidszorg. SiRM berekende in opdracht van Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), AmCham en VNO-NCW hoeveel de Nederlandse gezondheidszorg kan besparen door efficiënter te werken.
 • Psychologische vervolgopleidingen. Voor de opleiders in de psychologie berekende SiRM wat de financiële consequenties zijn voor een directe aansluiting van de masteropleiding op de opleiding tot gezondheidszorg (gz-)psycholoog. We gebruikten hiervoor een maatschappelijk perspectief en keken daarmee naar de impact op de onderwijssector, de zorgsector en psychologen (in opleiding) zelf.
 • Doelmatigheidsonderzoek. SiRM evalueerde het ZonMw programma Doelmatigheidsonderzoek. Dit is een subsidieprogramma van bijna 35 miljoen euro dat sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek financiert dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten.
 • Integrale geboortezorg. Voor een ziekenhuis dat lid is van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ), de coöperatie van verloskundigen en de kraamorganisaties in de regio, analyseerde SiRM de verandering in maatschappelijke uitgaven door invoering van een nieuwe zorgmodule.

Conceptuele analyses

We helpen u om inzicht te krijgen in het complexe Nederlandse zorgstelsel. Wij doen dat door het zorgstelsel uit te splitsen naar overzichtelijke elementen die samen het zorgstelsel vormen. We gebruiken daarbij onze expertise op het gebied van financiering en bekostiging, contractering en mededinging. Voorbeelden van projecten die met name gebaseerd zijn op conceptuele analyses:

 • Financiële ecosysteem van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling. SiRM onderzocht samen met L.E.K. Consulting en RAND Europe hoe het wereldwijde financiële ecosysteem van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling eruit ziet. We brachten in kaart op welke manier ontwikkelaars van geneesmiddelen en investeerders zich gedragen en waarom.
 • Gelijkgerichtheid. Voor het ministerie van VWS onderzocht SiRM hoe VWS en het veld gelijkgerichtheid in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen bevorderen binnen het huidige zorgstelsel. Gelijkgerichtheid betekent dat partijen samen bepalen: wat er moet gebeuren om patiënten de Juiste Zorg op de Juiste Plek te bieden, hoe zij dit organiseren, wie wat gaat doen en wie er op welke manier voor gaat betalen.
 • Arbeidsmarkt ouderenzorg. Voor ActiZ bracht SiRM de impact en haalbaarheid van acht beleidsopties in kaart die bij kunnen dragen aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk.
 • Bekostiging wijkverpleging. Voor het ministerie van VWS onderzocht SiRM de bekostiging van de nieuwe aanspraak wijkverpleging die ontstond na de overheveling van langdurige zorg van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Ordening ambulancezorg. SiRM adviseerde het ministerie van VWS over de ordening van de ambulancezorg in 2020: de financiering, bekostiging en contractering, binnen de Europese mededingingskaders.

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600