Director  ⎯  Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
Director ⎯ Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
“Snel de kern van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en discussies doorgronden, daar word ik blij van. Vervolgens stel ik, met oog voor verschillende belangen, praktische adviezen op, zodat partijen samen nieuwe stappen kunnen zetten.”

Geraline leidt bij SiRM trajecten, waarbij partijen samen tot een nieuwe strategie of werkwijze moeten komen en veel belangen spelen. Ze weet hierbij snel de inhoud te doorgronden en tot de kern te komen. Geraline verbindt partijen en stelt toegankelijke en gedragen adviezen op.

Geraline werkt sinds 2013 bij SiRM. Hier levert zij vol enthousiasme een maatschappelijke bijdrage door heldere en gedragen adviezen op te stellen. Ze is analytisch sterk en heeft snel inzicht in complexe materie.

Geraline studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en rondde cum laude haar masterspecialisatie in het beleid en de organisatie van de zorg af. Zij weet bij ingewikkelde vragen, waarbij veel belangen spelen, snel de kern van de discussie te doorgronden, hierin te bemiddelen en een voorstel te doen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Hiermee helpt Geraline partijen in het vinden van richting en structuur.

Bij SiRM is Geraline projectleider van projecten in de zorg, het sociaal domein en in de cultuursector. Opdrachtgevers zijn onder andere regionale zorgaanbieders, gemeenten, beroepsverenigingen en brancheorganisaties, zorgverzekeraars en ministeries.

Voorbeelden van projectervaring

  • Evaluatie Hoofdlijnakkoorden in de zorg: In opdracht van VWS evalueert SiRM de Hoofdlijnenakkoorden (HLA’s) in de zorg en stelt SiRM adviezen op voor een eventuele volgende ronde HLA’s. SiRM heeft de evaluatievragen samen met de ondertekenaars van de HLA’s opgesteld en betrekt hen nauw bij de beantwoording ervan, onder andere door middel van interviews en sessies.
  • Convenant Bevorderen continuïteit jeugdhulp: Gemeenten en aanbieders hebben samen met de betrokken ministeries en de Jeugdautoriteit afspraken gemaakt in het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’. Het doel van de afspraken is om de continuïteit van jeugdhulp te bevorderen en te voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) wegvalt. SiRM ondersteunde de partijen bij het komen tot de afspraken en was penvoerder van het convenant.
  • Monitor casuïstiektafels hoogcomplexe ggz: In reactie op Kamervragen over de toegankelijkheid van hoogcomplexe ggz, hebben aanbieders en zorgverzekeraars een landelijk dekkend netwerk van casuïstiektafels opgezet. SiRM is betrokken als inhoudelijk stimulerende en als monitorende partij.
  • Verduidelijken beroepenstructuur psychologische zorg: SiRM heeft verenigingen in de psychologische zorg begeleid bij het ontwikkelen van een nieuwe beroepenstructuur. Samen met onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan werkte SiRM met de voorzitters van de verenigingen aan een advies. In voorbereiding hierop inventariseerde SiRM de vraag naar en het aanbod van zorg in alle domeinen waar psychologische zorg geleverd wordt.
  • Kwaliteitskader voor de spoedzorgketen: SiRM heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de ketenpartners in de spoedzorg ondersteund bij het opstellen van een landelijk kwaliteitskader voor de spoedzorgketen. Het kwaliteitskader beschrijft hoe ketenpartijen met elkaar willen samenwerken om de zorg rondom een patiënt met een acute zorgvraag zo goed mogelijk te organiseren.
  • Handreiking voor concentratie van zorg: In opdracht van het NFU-bestuur heeft SiRM een handreiking voor concentratie van zorg opgesteld. Het NFU-bestuur kan met behulp van de handreiking nagaan hoe kansrijk een initiatief voor concentratie is. Om de handreiking op te stellen, zijn zeven bestaande concentraties van zorg en onderzoek geanalyseerd.
  • Generieke module Acute Psychiatrie: SiRM heeft ketenpartners in de acute psychiatrie begeleid bij het opstellen van een generieke module. De generieke module beschrijft de inhoud en organisatie van hulp voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben. In de generieke module zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten en is een ggz-triagewijzer ontwikkeld.

Publicaties van Geraline Boonzaaijer

Geraline heeft meegewerkt aan onderstaande publicaties.

Handreikingen regionale samenwerking in de geboortezorg
Publicatie 22 mei 2023
Ontbijtsessie professionaliseren samenwerking in de geboortezorg
Publicatie 4 mei 2023
Kennisagenda van MIND platform in de geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 7 maart 2023
Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn
Publicatie 30 januari 2023
Handreiking voor versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg
Publicatie 4 juli 2022
Evaluatie van instrument Hoofdlijnenakkoorden (HLA's)
Publicatie 21 december 2021
Consequenties van andere opzet van psychologische vervolgopleidingen
Publicatie 18 oktober 2021
Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp
Publicatie 1 juli 2021
Een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische zorg
Publicatie 27 oktober 2020
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Publicatie 31 mei 2019
Verduidelijking beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg nodig
Publicatie 5 mei 2019
MIND Kennisagenda
Publicatie 16 september 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid
Publicatie 20 maart 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Publicatie 25 januari 2018
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Publicatie 1 december 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Publicatie 8 november 2017
Ggz-triagewijzer
Publicatie 27 oktober 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Publicatie 30 maart 2017
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Publicatie 5 april 2016