Kwaliteitsindicatoren
Menu

ir. Adriaan de Vries

Associate partner
Vooral actief in Ziekenhuiszorg en Farmaceutische zorg
Adriaan de Vries

“Mijn passie is het effectief realiseren van impact voor organisaties, en in het bijzonder in het motiveren van mensen gedurende veranderprocessen.”

Al ruim 15 jaar actief als organisatieadviseur, richt Adriaan zich de laatste 10 jaar voornamelijk op de zorg. Zijn passie is het effectief realiseren van impact voor organisaties, en in het bijzonder in het motiveren van mensen gedurende veranderprocessen. Zijn kracht zit in de combinatie van een sterk analytisch vermogen en het snel relaties kunnen opbouwen, met als resultaat dat er daadwerkelijk beweging ontstaat.

Adriaan heeft civiele techniek gestudeerd in Delft. Na twee jaar bij een ingenieursbureau, maakte hij de overstap naar The Boston Consulting Group. In 2002 startte hij zijn eigen bedrijf Impact4all, met een focus op strategisch en implementatie advies.

In veel van zijn projecten ligt de nadruk op het daadwerkelijk realiseren van verbeteringen, vanuit een gedegen strategisch kader. Na interim management posities bij de NMa (nu ACM) en NZa, kreeg de zorgsector zijn speciale aandacht. Hij heeft gewerkt voor diverse opdrachtgevers in de zorg, waaronder ziekenhuizen, farmaceutische industrie en overheden zoals NZa, IGZ en CIZ . Zijn speciale aandacht hebben (spanningen bij) samenwerking: van het voorbereiden en begeleiden van fusies tot het bij elkaar brengen van verschillende partijen – met scherpte op de inhoud, grondige analyse en aandacht voor de relaties.

Voorbeelden van projectervaring

  • Programmamanager fusie tussen 2 ziekenhuizen Verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de fusie. Ondersteunen van de beide Raden van Bestuur bij het plannen en uitvoeren van de fusie. Naast het programmamanagement van de juridische fusie en de stafdiensten, met name verantwoordelijk voor de fusie van de zorgorganisatie: detailleren van zorgprofielen; transitie / lateralisatie met oog voor afstemming tussen afdelingen en bewaken van afhankelijkheden; uitwerken van besturingsmodel. Dit alles in nauwe samenwerking met (beoogd) managers van zowel zorg- als stafafdelingen. De ziekenhuizen (Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis) zijn per 1 april 2017 gefuseerd.
  • Begeleiden van RvBs bij (voorbereiding van) twee fusies tussen ziekenhuizen Inhoudelijke en procesmatige begeleiding van het fusietraject. Definieren zorgaanbod per toekomstige locatie, opstellen financiële business case, beschrijven organisatiemodel. Tevens begeleiden team met bestuur en medisch specialisten dat ambitie en concept nieuwe ziekenhuis vormgaf. Resultaat was in beide gevallen een goed onderbouwd en gedragen fusieplan, als basis voor definitieve besluitvorming en implementatie.
  • Regionale samenwerking op gebied van oncologische zorg Groei van zorgvraag en toekomstige richtlijnen dwingen tot herverdeling zorg. Autonome effecten voor de ziekenhuizen in de regio (UMC’s, STZ’s en overige) zijn in kaart gebracht, noodzaak tot visie op herverdeling zorg onderbouwd (capaciteitsproblemen, domino-effect) en vervolgens gesprekken opgestart om toekomstscenario’s te ontwikkelen (concentratie van tumorsoorten en/of delen van de zorgketen) voor de herverdeling van de oncologische zorg in de regio
  • Projectmanagement kosten-ombuigingsproject STZ ziekenhuis RvB heeft kostenombuigingsprogramma aangekondigd: 5% van kosten moet vrijgemaakt voor rendementsverbetering en innovatie. Doel: organisatie daadwerkelijk in beweging krijgen, meedenken met verbeterinitiatieven en RvB in positie zetten. Tevens monitoren en aanjagen van daadwerkelijke realisatie van het gevonden besparingspotentieel.
  • Begeleiden maatschap bij de onderlinge samenwerking Oorspronkelijke vraagstelling was hen op één lijn brengen met betrekking tot het toekomstig strategisch plan. In een aantal sessies bleek al snel dat de visie niet zozeer uiteenliep, maar dat ze moesten werken aan het naar elkaar luisteren. Inzicht gegeven in elkaars normen, waarden, behoeften en sterke punten en hoe ze onderling effectiever kunnen samenwerken, waren het resultaat van dit project.
  • Inrichting zelfstandig centrum binnen ziekenhuis Begeleiden van gesprekken tussen RvB en Maatschap binnen een ziekenhuis rondom nieuwe inrichting van centrum. In een traject van 2,5 maand zijn partijen stapje voor stapje bij elkaar gebracht en is gekomen tot goede en gedragen afspraken rondom inrichting en aansturing van het centrum. Naast inhoudelijke input speelde de facilitering van de onderhandelingen een belangrijke rol.

Contact

dr. Jan-Peter Heida
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

ir. Saskia van der Erf
+31 6 31 95 94 86 saskia.vandererf@sirm.nl

SiRM

Jaarbeursplein 22, 5e verdieping
3521 AP Utrecht

info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600