Kwaliteitsindicatoren
Menu

dr. Steef Baeten

Expert data & kwantitatieve analyses
Vooral actief in Ziekenhuiszorg, Acute zorg en Farmaceutische zorg

“Om aan de belangrijke onderwerpen in de zorg te werken, moet je de context echt doorgronden. De degelijke en creatieve analyses die hiervoor vaak noodzakelijk zijn, maken het werken bij SiRM enorm interessant.”

Steef werkt als Expert data en kwantitatieve analyses bij SiRM. Hij is betrokken bij alle projecten waar data geanalyseerd wordt. Hij voert analyses uit en denkt mee op strategisch niveau hoe de uitkomsten vertaald kunnen worden in een betekenisvolle boodschap voor de klant. Als de opdracht een sterk kwantitatief karakter heeft, treedt hij op als projectleider.

Steef is Expert data en kwantitatieve analyses bij SiRM. Hij is gepromoveerd als gezondheidseconoom en werkt vanaf 2012 als consultant in de gezondheidszorg.

Na zijn studie beleid en management van de gezondheidszorg, afstudeerrichtingen health services research en health economics, deed Steef promotieonderzoek bij de Erasmus Universiteit. Zijn onderzoek focuste op de empirische meting van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Na de afronding van zijn promotieonderzoek werkte Steef als research consultant bij Pharmerit. Zijn werkzaamheden bestonden daar onder andere uit het ontwikkelen kosteneffectiviteitsmodellen, preferentiestudies en uitkomstenonderzoek. Met de resultaten van deze onderzoeken adviseerde hij producenten over de economische meerwaarde van geneesmiddelen. Sinds 2015 werkt Steef bij SiRM. Hier heeft hij meerdere projecten uitgevoerd, waarbij het verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van verschillende databronnen vaak centraal staat. Het doel is altijd om tot een betekenisvolle boodschap voor de klant te komen.

Voorbeelden van projectervaring

 • Als expert ondersteunde Steef het SiRM team bij verschillende projecten met complexe analyses, zoals:
  • De analyses naar triagesystemen in de ambulancezorg en de rol die deze speelden in de toename van het aantal ambulance inzetten.
  • Het aantal medisch specialisten in Nederland dat werkzaam is in verschillende type dienstverbanden.
  • De financiële gegevens van honderden verschillende zorgaanbieders op basis van de DigiMV database van het ministerie van VWS.
  • De berekening van factoren die de aanrijtijden van ambulances beïnvloeden in een veiligheidsregio.
 • Voor het Netwerk Acute Zorg Brabant ontwikkelde Steef een voorspelmodel voor de middellange termijn. Het voorspelmodel beschreef de veranderingen in zowel vraag naar zorg als aanbod van personeel voor huisartsenposten, ambulancezorg en SEH’s.
 • Steef heeft voor meerdere ziekenhuizen analyses uitgevoerd ter ondersteuning van de strategie. Zo ondersteunde hij namens SiRM als Trusted Third Party (TTP) de onderhandelingen tussen een zorgverzekeraar en UMC met analyses naar de complexiteit van geleverde zorg, het portfolio en de efficiency van het ziekenhuis.
 • Als projectleider was Steef verantwoordelijk voor een simulatiemodel in opdracht van de NFU dat de optimale schaal van IAT-zorg in Nederland bepaalde. In dit project werd in nauwe samenwerking met een groep medisch specialisten een model opgesteld van de behandeling van CVA in Nederland.
 • Voor de ACM analyseerde Steef het DBC-informatie systeem van de NZa om tot een alternatieve productmarktafbakening van de ziekenhuiszorg te komen. Belangrijke onderwerpen in dit project waren complexiteit van zorg en verwevenheid van activiteiten binnen de ziekenhuiszorg.
 • Als een van zijn eerste projecten bij SiRM voerde Steef een economische evaluatie uit naar een zorgprogramma van BENU-apotheken. Hierbij combineerde en analyseerde hij declaratiegegevens van Vektis.

Publicaties van

Publicatie 3 juli 2019
Uitkeren van dividend in de zorg
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
SIRM en Finance Ideas onderzochten het uitkeren van dividend in de zorg. We deden dit onderzoek in opdracht van VWS. De Minister heeft ons rapport op 9 juli 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.
Financiering en bekostiging
Regulering
Niet sector specifiek
Publicatie 4 mei 2019
Triagesystemen geen oorzaak recente toename spoedinzetten
Door ir. Jolien de Haas, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
Triagesystemen spelen geen rol bij de toename in het aantal spoedinzetten vanaf 2015. Deze recente toename wordt bijna volledig veroorzaakt door een toename van 112-meldingen. Dit blijkt uit kwantitatief onderzoek door SiRM in opdracht van AZN.
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 12 januari 2019
Vergrijzing vraagt om creativiteit
Door dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht. Uit de analyse van SiRM blijkt dat in 2023 zowel in de huisartsenspoedzorg, als de ambulancezorg en de acute ziekenhuiszorg, een tekort aan personeel zal optreden. Ketenpartners verwachten het tekort in de komende jaren niet te kunnen invullen. Zij zullen de productiviteit van de keten moeten verhogen en hun personeel slimmer in moeten zetten.
Kwaliteit
Acute zorg
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 11 oktober 2018
Mededingingsprobleem geldt niet voor elk type ziekenhuiszorg
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
Bij verweven, niet-complexe ziekenhuiszorg kan toezicht op de marktconcentratie strenger zijn dan in andere marktsegmenten. Bij complexe ziekenhuiszorg kan een verdere concentratie van de markt juist wenselijk zijn. Dit is in het kort onze conclusie.
Contractering
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 september 2018
Benut potentieel - Evaluatie programma DO 2006 - 2017
Door ir. Jolien de Haas, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
Het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert sinds 1999 onderzoek dat kennis over doelmatigheid in de curatieve zorg oplevert. VWS verzocht ZonMw bij de opdrachtverlening van DO 19-21 het programma te laten evalueren op zowel het proces als de impact van het programma. ZonMw heeft daarvoor een externe evaluatiecommissie ingesteld. De commissie heeft SiRM gevraagd om hen bij de evaluatie te ondersteunen.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 23 november 2017
Afbakening productmarkt ziekenhuiszorg
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
In opdracht van de ACM hebben Twynstra Gudde (TG) en SiRM deelmarkten van de ziekenhuiszorg onderzocht. Dit onderzoek gebruikt de ACM onder meer om te bepalen hoe zij ziekenhuisfusies en marktconcentraties moet beoordelen.
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 18 juni 2017
Concentratie van IAT-zorg in Nederland
Door dr. Steef Baeten, ir. Jolien de Haas, dr. Jan-Peter Heida
In samenwerking met de NFU en medisch specialisten van zeven UMC’s heeft SiRM een simulatiemodel gebouwd dat de gevolgen van verschillende concentraties van IAT-zorg in kaart brengt. De studie toont aan dat uitbreiding van het huidige IAT-aanbod niet leidt tot meer gezondheidswinst.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 22 februari 2017
Kwaliteitsindicatoren klinieken Elsevier
Door dr. Jan-Peter Heida, dr. Steef Baeten
SiRM heeft voor Elsevier de kwaliteitsindicatoren van klinieken die de Inspectie voor de Gezondheidszorg verzamelt, in kaart gebracht. Hiermee is voor het eerste inzicht gegeven in de prestatie van klinieken – voor zover die indicatoren hebben aangeleverd.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600