Kwaliteitsindicatoren
Menu

Maarten Cozijnsen

Consultant
Vooral actief in Farmaceutische zorg en Ziekenhuiszorg
Maarten Cozijnsen

“Als arts werkend in consultancy streef ik ernaar om het zorgstelsel zo vorm te geven dat goede zorgverlening gestimuleerd wordt. Ik ondersteun partijen graag bij het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie en het zoeken naar een goede positionering binnen het zorgstelsel.”

Maarten is sinds juli 2017 werkzaam als consultant bij SiRM. Daarvoor was hij werkzaam als promovendus in het Erasmus MC bij de afdeling kindergeneeskunde, maag-darm-lever. Bij SiRM werkt hij aan projecten die liggen op het raakvlak tussen de organisatie van de zorg en zorgverlening.

Maarten heeft geneeskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna is hij gaan werken als promovendus in het Erasmus Medisch Centrum bij de afdeling kindergeneeskunde. In zijn onderzoek lag de focus op het optimaliseren van de behandeling van kinderen met een chronische darmontsteking, voornamelijk omtrent het gebruik van biologische medicijnen. In deze functie werkte hij tevens als project manager van een internationaal multicenter onderzoek. In dit onderzoek werden de voor- en nadelen van twee verschillende behandelstrategieën met elkaar vergeleken. Zijn achtergrond als arts en onderzoeker stelt hem in staat de link te leggen tussen de organisatie van zorg en de primaire zorgprocessen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Evaluatie leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor MSZ. In opdracht van de ACM evalueerden we de leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen voor MSZ. We concludeerden dat duiding van de mededingingsregels heeft geholpen, maar dat het geen panacee is voor lagere prijzen van MSZ-geneesmiddelen. We baseren onze conclusie op deskresearch en circa 25 interviews met onder andere ziekenhuisapothekers, zorgverzekeraars, inkopers van medische hulpmiddelen en brancheorganisaties.
  • Evaluatie van de geneesmiddelenvisie van VWS. In opdracht van VWS voerde SiRM in samenwerking met Common Eye een ex durante (tussentijdse) evaluatie van de geneesmiddelenvisie uit. De tussentijdse evaluatie had enerzijds een verantwoordingsaspect, namelijk het evalueren van het effect tot op heden, en anderzijds een lerend aspect, namelijk het geven van aanbevelingen voor aanscherping van het beleid. Ook deden we een aanzet voor indicatoren voor het meten van de doeltreffendheid van het geneesmiddelenbeleid.
  • Uitbreiding vakgroep gynaecologie. Voor een vakgroep gynaecologie werkten we een verzoek uit tot uitbreiding van de vakgroep vanwege een stijging in het aantal partus en toename van de intensiteit van diensten. We berekenden het aantal fte nodig voor aanpassing van het dienstrooster en voor uitbreiding van de capaciteit poli, behandelkamer en OK. Ook berekenden we de mate waarin de uitbreiding gedekt werd door stijging van de opbrengsten.
  • Bevorderen gelijkgerichtheid en Juiste Zorg op Juiste Plek. VWS vroeg SiRM onderzoek te doen naar de bevordering van gelijkgerichtheid, mede met oog op de gewenste transformatie naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op basis van ruim 25 interviews met stakeholders en deskresearch werken we een handreiking uit ter bevordering van gelijkgerichtheid.
  • Evaluatie subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ. VWS vroeg SiRM om de subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ te evalueren en aanbeveling te doen over toekomstige vormgeving. Op basis van interviews met stakeholders, analyse van de subsidieaanvragen en aanvullend deskresearch, evalueerden we de effectiviteit van de subsidieregeling en stelden aanbevelingen op.
  • Toekomstvisie farmaceutische zorg. Wij ondersteunden bij het uitwerken van de toekomstvisie van de KNMP voor farmaceutische zorg, met als doel om meer nadruk te leggen op patiëntgericht werken en versterking van de netwerkfunctie van apotheken. Hierbij wordt ook een verandering van de bekostiging van openbare apotheken overwogen. Wij rekenden daarom verschillende bekostigingsscenario’s door, om zo te kunnen komen tot een doelmatig en door de sector gedragen bekostigingsvoorstel.

Publicaties van

Publicatie 8 april 2020
Noodzakelijke reguliere zorg in het Corona tijdperk - in vijf dagen opschalen
Door Thijs Stoop, Jan-Peter Heida, Reinout Miedema, Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Contractering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 5 november 2019
Duiding helpt, maar is geen panacee - Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Door Maarten Cozijnsen, Saskia van der Erf, Jan-Peter Heida
Contractering
Mededinging
Farmaceutische zorg
Publicatie 29 juli 2019
Gelijkgerichtheid stimuleert Juiste Zorg op de Juiste Plek
Door Jan-Peter Heida, Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Mededinging
Ziekenhuiszorg
Publicatie 29 juli 2019
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ geëvalueerd
Door Jan-Peter Heida, Maarten Cozijnsen
Financiering en bekostiging
Regulering
Ziekenhuiszorg
Publicatie 4 juli 2019
Op naar hoger hangend fruit - Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Door Maarten Cozijnsen, Saskia van der Erf
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Publicatie 31 mei 2019
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Door Geraline Boonzaaijer, Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 18 juni 2018
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen - de juiste zorg op de juiste plek
Door Saskia van der Erf, Maarten Cozijnsen
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 6 april 2018
Versterk zorgfunctie openbaar apothekers met patiëntgerichte bekostiging
Door Jan-Peter Heida, Maarten Cozijnsen
Financiering en bekostiging
Contractering
Regulering
Eerstelijns zorg
Farmaceutische zorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600