Kwaliteitsindicatoren
Menu

Geraline Boonzaaijer MSc

Senior consultant
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Acute zorg

“Snel de kern van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken en discussies doorgronden, daar word ik blij van. Vervolgens stel ik, met oog voor verschillende belangen, praktische adviezen op zodat partijen samen nieuwe stappen kunnen zetten.”

Geraline wordt enthousiast van het oplossen van ingewikkelde, maatschappelijke vraagstukken, waarbij verschillende belangen een rol spelen. Geraline helpt partijen om informatie te verzamelen, te structureren, te prioriteren en te komen tot een gedeeld belang, zodat partijen samen nieuwe stappen kunnen zetten.

Geraline werkt sinds 2013 bij SiRM. Hier levert zij vol enthousiasme een maatschappelijke bijdrage door heldere en gedragen adviezen op te stellen. Geraline is analytisch sterk en heeft snel inzicht in complexe materie.

Geraline studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en rondde cum laude haar masterspecialisatie in het beleid en de organisatie van de zorg af. Zij weet bij ingewikkelde vragen, waarbij veel belangen spelen, snel de kern van de discussie te doorgronden, hierin te bemiddelen en een voorstel te doen waar alle betrokken partijen zich in kunnen vinden. Hiermee helpt Geraline partijen in het vinden van richting en structuur.

Bij SiRM is Geraline projectleider van projecten in de zorg, het sociaal domein en in de cultuursector. Opdrachtgevers zijn onder andere regionale zorgaanbieders, gemeenten, beroepsverenigingen en brancheorganisaties, zorgverzekeraars en ministeries.


Voorbeelden van projectervaring

  • Geraline heeft met landelijke branche- en beroepsorganisaties afspraken gemaakt over het verbeteren van het meldingsproces en het vervoer van mensen met verward gedrag. Vanuit deze ervaring is haar gevraagd om lokale en regionale partijen als ‘expert Vliegende Brigade’ te ondersteunen. Geraline stelt op lokaal/regionaal niveau plannen van aanpak op voor het verbeteren van de hulpverlening voor mensen met verward gedrag. Zij sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij wat al beschikbaar is in de regio.
  • Als projectleider in opdracht van vier grote beroepsverenigingen heeft Geraline de vraag en het aanbod in de psychologische en pedagogische zorg in kaart gebracht. De inventarisatie is een startpunt om met betrokken partijen te komen tot een transparante en duurzame beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg .
  • Geraline heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de ketenpartners in de spoedzorg ondersteund bij het opstellen van een Kwaliteitskader voor de spoedzorgketen. In het kwaliteitskader is beschreven hoe ketenpartijen met elkaar willen samenwerken om de zorg rondom een patiënt met een acute zorgvraag zo goed mogelijk te organiseren.
  • Met bestuurders in de geboortezorg heeft Geraline nagedacht over de toekomst van de geboortezorg. Om op lange termijn goede kwaliteit geboortezorg te kunnen bieden, is het van belang dat partijen investeren in oplossingen voor de toenemende toegankelijkheidsproblemen in de geboortezorg. Zij heeft met partijen langetermijnoplossingen geïnventariseerd.
  • Geraline was betrokken bij het opstellen van een richtlijn voor het kunstenaarshonorarium. Het doel van deze richtlijn is een eerlijke beloning voor het werk ven kunstenaars bij musea en presentatie instellingen. De richtlijn is in overleg met (verenigingen voor) kunstenaars, musea en presentatie instellingen tot stand gekomen.
  • Geraline heeft ketenpartners in de acute psychiatrie begeleid bij het opstellen van de generieke module Acute Psychiatrie. De generieke module beschrijft de inhoud en organisatie van hulp voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben. In de generieke module zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Daarnaast hebben partijen onder leiding van SiRM een GGz-triagewijzer ontwikkeld, op basis waarvan de ggz-triagist kan inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).Publicaties van

Publicatie 31 mei 2019
Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd
Door Geraline Boonzaaijer MSc, drs. Maarten Cozijnsen
In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden heeft SiRM een plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van de ondersteuning van cliënten tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Het bieden van wachttijdondersteuning kan voorkómen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de motivatie voor een behandeling afneemt. Het plan van aanpak biedt concrete adviezen aan lokale, regionale en landelijke partijen om de wachttijdondersteuning te verbeteren.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 5 mei 2019
Verduidelijking beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg nodig
Door Michelle Rijnen MSc, Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
In opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVO en NVP inventariseerde SiRM de vraag naar en het aanbod in alle domeinen waar psychologische en pedagogische zorg geleverd wordt. Uit deze inventarisatie volgt dat de huidige beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten geeft en ook voor professionals niet duidelijk is. De verenigingen slaan de handen daarom ineen om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur.
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 16 september 2018
MIND Kennisagenda
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
MIND heeft met ondersteuning van SiRM een Kennisagenda opgesteld. De MIND Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en hun familie en naasten belangrijk vinden. De Kennisagenda beschrijft onderzoeksprioriteiten die aandoening-overstijgend zijn.
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 20 maart 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Jolien de Haas, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft met cliënten en naasten, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. Het doel van het 24/7 advies- en meldpunt is om in alle gevallen passende hulp te bieden aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Het advies- en meldpunt leidt tot meer helderheid voor burgers en verwijzers en tot meer afstemming / samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Oost-Veluwe.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 25 januari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden.
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 1 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Samen met de betrokken patiënt- en familievertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 8 november 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
In samenwerking met de betrokken branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een advies opgesteld over passend vervoer voor personen met verward gedrag.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Regulering
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 27 oktober 2017
GGz-triagewijzer
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Als onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie, de zorgstandaard voor de acute psychiatrie die begin 2017 opgeleverd is, heeft SiRM met hulpverleners een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de GGz-crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 30 maart 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie een zorgstandaard voor de acute psychiatrie ontwikkeld. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.
Kwaliteit
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget geëvalueerd. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600