Kwaliteitsindicatoren
Menu

Geraline Boonzaaijer MSc

Senior consultant
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Acute zorg

“Ik ondersteun partijen graag bij het verzamelen, structureren en prioriteren van informatie om een ingewikkeld vraagstuk op te lossen. Ik zoek hierbij altijd naar het gedeelde belang, zodat partijen samen nieuwe stappen kunnen zetten.”

Geraline werkt aan projecten in diverse sectoren van de zorg, waaronder in de eerstelijnszorg en de ggz. Geraline wordt enthousiast van het oplossen van ingewikkelde vraagstukken, waarbij verschillende belangen een rol spelen. Geraline helpt partijen om informatie te verzamelen, te structureren, te prioriteren en te komen tot een gedeeld belang, zodat partijen samen nieuwe stappen kunnen zetten.

Geraline Boonzaaijer is opgeleid tot Gezondheidswetenschapper aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens haar masteropleiding heeft zij zich gespecialiseerd in het beleid en de organisatie van de gezondheidszorg. Als onderdeel van deze masterstudie heeft Geraline vijf maanden stage gelopen bij SiRM. Hier heeft zij onderzoek gedaan naar oorzaken van de relatief lage voorspelkracht van het risicovereveningsmodel voor de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarnaast heeft zij adviezen opgesteld op welke manier de voorspelkracht mogelijk verbeterd kan worden. Sinds 1 september 2013 is Geraline werkzaam als consultant bij SiRM.

Voorbeelden van projectervaring 

  • Het begeleiden van ketenpartners in de acute psychiatrie bij het opstellen van de generieke module Acute Psychiatrie. De generieke module beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben. In de generieke module hebben partijen afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Daarnaast hebben partijen onder leiding van SiRM een GGz-triagewijzer en bijbehorende app ontwikkeld, op basis waarvan de voorwacht van de ggz-crisisdienst in kan schatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).  
  • Het ondersteunen van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en de ketenpartners in de spoedzorg bij het opstellen van een landelijk kwaliteitskader voor de spoedzorgketen. Het kwaliteitskader beschrijft hoe ketenpartijen met elkaar willen samenwerken om de zorg rondom een patiënt met een acute zorgvraag zo goed mogelijk te organiseren.
  • Het ondersteunen van MIND bij het opstellen van een Kennisagenda, die beschrijft welke wensen voor ziekte-overstijgend onderzoek ggz-cliënten en hun naasten hebben. MIND wil met de Kennisagenda onderzoekers in de ggz beïnvloeden om in hun onderzoeksprogramma’s meer rekening te houden met wat ggz-cliënten en hun naasten belangrijk vinden.
  • Het opstellen van een model voor passend vervoer voor personen met verward gedrag. In het model brengt SiRM passende vervoersoplossingen per doelgroep in kaart. Daarnaast heeft SiRM aanbevelingen opgesteld over de wetgeving, bekostiging en contractering om de passende vervoersvormen te faciliteren.
  • Het in kaart brengen van de benodigde functies voor de organisatie en infrastructuur van de huisartsenzorg (en de daarmee samenhangende eerstelijnszorg) ter voorbereiding op de ontwikkeling van nieuwe betaaltitels voor deze organisatie en infrastructuur. SiRM heeft daarnaast in kaart gebracht wat gewenste manieren zijn om de organisatie en infrastructuur van de huisartsenzorg te organiseren en bekostigen.
  • Het evalueren van de effecten van de overheveling van de specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget in opdracht van het ministerie van VWS.

Publicaties van Geraline Boonzaaijer MSc

Publicatie 16 september 2018
MIND Kennisagenda
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
MIND heeft met ondersteuning van SiRM een Kennisagenda opgesteld. De MIND Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en hun familie en naasten belangrijk vinden. De Kennisagenda beschrijft onderzoeksprioriteiten die aandoening-overstijgend zijn.
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 20 maart 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Jolien de Haas, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft met cliënten en naasten, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. Het doel van het 24/7 advies- en meldpunt is om in alle gevallen passende hulp te bieden aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Het advies- en meldpunt leidt tot meer helderheid voor burgers en verwijzers en tot meer afstemming / samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Oost-Veluwe.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 25 januari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden.
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 1 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Samen met de betrokken patiënt- en familievertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 27 oktober 2017
GGz-triagewijzer
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Als onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie, de zorgstandaard voor de acute psychiatrie die begin 2017 opgeleverd is, heeft SiRM met hulpverleners een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de GGz-crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 30 maart 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie een zorgstandaard voor de acute psychiatrie ontwikkeld. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.
Kwaliteit
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 1 maart 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
In samenwerking met de betrokken branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een advies opgesteld over passend vervoer voor personen met verward gedrag.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Regulering
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget geëvalueerd. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 7 maart 2016
Afschrikkende werking van boetes van de ACM
Door Geraline Boonzaaijer MSc, dr. Jan-Peter Heida
In 2013 heeft SiRM in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) onderzoek gedaan naar de boetes die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft opgelegd voor overtredingen van het kartelverbod tussen 2010 en 2012. Uit het onderzoek bleek dat de huidige boetes onvoldoende afschrikken, wanneer sprake is van kartelvorming of herhaalde overtreding.
Regulering
Niet sector specifiek
Publicatie 14 november 2015
Kunstenaarshonoraria in de praktijk
Door Geraline Boonzaaijer MSc, drs. René Goudriaan
Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC het contractproces tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen.
Financiering en bekostiging
Kunst en cultuur
Publicatie 10 september 2015
Ondersteuning en infrastructuur huisartsenzorg eerste lijn
Door Geraline Boonzaaijer MSc, dr. Jan-Peter Heida
VWS, InEen, de LHV en ZN hebben SiRM en Common Eye gevraagd onderzoek te doen naar de benodigde functies en infrastructuur voor ondersteuning van de huisartsenzorg (en daarmee samenhangende eerstelijnszorg) en de mogelijke manieren om die te organiseren en bekostigen.
Financiering en bekostiging
Contractering
Eerstelijns zorg
Publicatie 6 maart 2015
Knelpunten en verbetervoorstellen in de acute ggz-keten
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Hoewel de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) keten in de afgelopen jaren verbeterd lijkt, maken betrokken partijen in de keten nog melding van een groot aantal knelpunten. In opdracht van het ministerie van VWS heeft SiRM een analyse gemaakt van de knelpunten die partijen ervaren op basis van interviews en literatuurstudie.
Kwaliteit
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600