Kwaliteitsindicatoren
Menu

ir. Saskia van der Erf

Partner
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Saskia Van Der Erf

“Samen met collega’s complexe maatschappelijke vraagstukken ontrafelen en heldere oplossingen formuleren, daar geniet ik van. In gesprek met en met oog voor de belangen van betrokken partijen. Om een advies te geven dat impact heeft.”

De projecten die Saskia leidt zijn vaak gericht op het oplossen van complexe (beleids)vraagstukken waar elementen zoals kwaliteit van zorg, financiering, bekostiging en regulering een rol spelen. Tijdens de projecten is het doel vaak om met verschillende partijen uit de zorg (en het sociaal en veiligheidsdomein) tot consensus te komen. Om deze consensus te bereiken legt Saskia de nadruk op het perspectief van de patiënt en de gedeelde belangen van de betrokken partijen.  

Saskia van der Erf studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Ze merkte dat haar interesse voornamelijk uitging naar organisatorische en strategische vraagstukken in de gezondheidszorg toen zij ging werken bij organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix. Daar werkte ze aan verschillende projecten voor zorgverzekeraars, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingsorganisaties.

In 2008 verhuisde Saskia naar Singapore waar ze als Analyst in het Health Services Research team de ziekenhuizen van Singapore Health Services ondersteunde met toegepast onderzoek om de zorgverlening te verbeteren. Ook volbracht Saskia tijdens haar verblijf in Singapore een Postgraduate Certificate Health Economics aan de universiteit van Aberdeen.

Ze werkte vervolgens drie jaar bij de Franse Nationale Zorgverzekeraar als gezondheidseconoom in het strategie team. Daar was ze verantwoordelijk voor het opzetten van een internationaal netwerk rondom specifieke onderdelen van het gezondheidssysteem zoals geneesmiddelen, betaling van zorgaanbieders en disease management programma’s. Ze was daarnaast projectleider binnen de zorgverzekeraar voor de zorgpadanalyses van diabetes en ggz.

Bij SiRM is Saskia eindverantwoordelijk partner van projecten voor verschillende opdrachtgevers in de zorg, waaronder zorgaanbieders, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie.   

Voorbeelden van projectervaring

  • Ordening ambulancezorg. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft SiRM met Saskia als projectleider een expert advies uitgebracht over de ordening van de ambulancezorg in 2020. Het advies gaat in op de partij die de regie dient te nemen bij de selectie en contractering van ambulancezorg aanbieders. Daarnaast doet SiRM in het advies aanbevelingen over de aanbieders die ambulancezorg kunnen leveren, de regio-indeling en de reikwijdte van het ambulancezorg monopolie.
  • Model melding verwarde personen. In opdracht van politie en Ambulancezorg Nederland is Saskia projectleider voor het opstellen van een landelijk model melding. Het doel van het model melding is het bieden van een landelijk model aan de regio’s, waarin beschreven staat op welke manier de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag bij politie en de meldkamer ambulancezorg verbeterd kunnen worden om een snellere toeleiding naar de juiste hulpverlening te waarborgen.
  • Versterken inkoop dure geneesmiddelen. In opdracht van de NVZ was Saskia projectleider voor het opstellen van een rapport met concrete adviezen voor ziekenhuizen om hun inkoop van dure geneesmiddelen te versterken. Aan de hand van meer dan 30 interviews, een expertbijeenkomst en desk research heeft SiRM een rapport opgesteld.
  • Evaluatie overheveling geneesmiddelen. Saskia was projectleider voor de evaluatie van de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget. SiRM voerde dit onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VWS. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.
  • Transparantie oncologische zorg. In opdracht van de NFU was Saskia projectleider voor het in kaart brengen van de overlevingskansen van een aantal oncologische behandelingen per UMC. Ze heeft de voorlopige resultaten besproken met de bestuurders en relevante oncologen binnen de UMC’s. Deze cijfers zijn gepubliceerd op de website van de NFU.
  • MKBA geboortezorg. In opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) was Saskia projectleider voor de ontwikkeling van een Maatschappelijke Kosten Baten Afweging (MKBA) van verschillende beleidsvarianten in de verloskundige zorg in Nederland.

Publicaties van ir. Saskia van der Erf

Publicatie 12 januari 2019
Vergrijzing vraagt om creativiteit
Door dr. Susanne Lucieer, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft SiRM vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart gebracht. Uit de analyse van SiRM blijkt dat in 2023 zowel in de huisartsenspoedzorg, als de ambulancezorg en de acute ziekenhuiszorg, een tekort aan personeel zal optreden. Ketenpartners verwachten het tekort in de komende jaren niet te kunnen invullen. Zij zullen de productiviteit van de keten moeten verhogen en hun personeel slimmer in moeten zetten.
Kwaliteit
Acute zorg
Eerstelijns zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 26 september 2018
Benut potentieel - Evaluatie programma DO 2006 - 2017
Door ir. Jolien de Haas, dr. Steef Baeten, ir. Saskia van der Erf
Het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert sinds 1999 onderzoek dat kennis over doelmatigheid in de curatieve zorg oplevert. VWS verzocht ZonMw bij de opdrachtverlening van DO 19-21 het programma te laten evalueren op zowel het proces als de impact van het programma. ZonMw heeft daarvoor een externe evaluatiecommissie ingesteld. De commissie heeft SiRM gevraagd om hen bij de evaluatie te ondersteunen.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Eerstelijns zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Langdurige zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 16 september 2018
MIND Kennisagenda
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
MIND heeft met ondersteuning van SiRM een Kennisagenda opgesteld. De MIND Kennisagenda beschrijft welke onderzoeksonderwerpen cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en hun familie en naasten belangrijk vinden. De Kennisagenda beschrijft onderzoeksprioriteiten die aandoening-overstijgend zijn.
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 18 juni 2018
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen - de juiste zorg op de juiste plek
Door drs. Maarten Cozijnsen, ir. Saskia van der Erf
In opdracht van de vijf Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Oost-Nederland heeft SiRM een advies opgesteld over zorgcoördinatie in de spoedzorgketen. In ‘Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen’ zetten we de uitdagingen in de spoedzorgketen uiteen en beargumenteren we dat zorgcoördinatie hiervoor oplossingen kan bieden. We beschrijven daarnaast het kruispunt waarop de ambulancezorg sector zich op dit moment bevindt.
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 20 maart 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Jolien de Haas, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft met cliënten en naasten, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. Het doel van het 24/7 advies- en meldpunt is om in alle gevallen passende hulp te bieden aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Het advies- en meldpunt leidt tot meer helderheid voor burgers en verwijzers en tot meer afstemming / samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Oost-Veluwe.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 10 februari 2018
Drukte op de SEH vergt integrale aanpak
Door ir. Saskia van der Erf
Het oplossen van drukte op de SEH vraagt om een combinatie van interventies die in samenhang aangrijpen op de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten. Samen met auteurs die op de SEH werken doet Saskia van der Erf - partner van SiRM - in Medisch Contact een voorzet voor een deltaplan, een samenhangend cluster van maatregelen om de problemen in te perken.
Kwaliteit
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 25 januari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden.
Kwaliteit
Acute zorg
Publicatie 1 december 2017
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Samen met de betrokken patiënt- en familievertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 27 oktober 2017
GGz-triagewijzer
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Als onderdeel van de Generieke module Acute Psychiatrie, de zorgstandaard voor de acute psychiatrie die begin 2017 opgeleverd is, heeft SiRM met hulpverleners een GGz-triagewijzer ontwikkeld. Op basis van de GGz-triagewijzer kan de voorwacht van de GGz-crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).
Kwaliteit
Geestelijke gezondheidszorg
Publicatie 9 juni 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Door ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
​Een nieuw kabinet dient snel een keuze te maken over de inrichting van de ambulancezorg omdat in 2020 de nieuwe Wet ambulancezorg (Waz) in moet gaan. Het ministerie van VWS heeft SiRM gevraagd een vergelijkende analyse uit te voeren van verschillende varianten voor ordening en financiering van de ambulancezorg vanaf 2020.
Kwaliteit
Mededinging
Regulering
Acute zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 30 maart 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
SiRM heeft samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie een zorgstandaard voor de acute psychiatrie ontwikkeld. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.
Kwaliteit
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 1 maart 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
In samenwerking met de betrokken branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een advies opgesteld over passend vervoer voor personen met verward gedrag.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Regulering
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Maatschappelijke ondersteuning
Publicatie 30 januari 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Door ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft SiRM onderzocht op welke manier ziekenhuizen de inkoop van geneesmiddelen kunnen versterken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in samenwerking en afstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers.
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 5 april 2016
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
SiRM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget geëvalueerd. Minister Schippers heeft het evaluatierapport op 20 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Kwaliteit
Financiering en bekostiging
Contractering
Farmaceutische zorg
Ziekenhuiszorg
Publicatie 19 juni 2015
Transparantie oncologische zorg UMC's
Door ir. Saskia van der Erf
In opdracht van de NFU analyseerde SiRM de behandelresultaten van UMCs voor twee typen longkanker en vier typen gynaecologische kanker.
Kwaliteit
Ziekenhuiszorg
Publicatie 15 april 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Door ir. Saskia van der Erf, dr. Jan-Peter Heida
Over de inrichting van de geboortezorg in Nederland wordt een brede discussie gevoerd in de sector. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) wil actief bijdragen aan deze discussie door onderbouwde argumenten aan te dragen voor het debat. De KNOV doet dit op verschillende manieren en heeft in dat kader SiRM gevraagd om een Maatschappelijke Kosten Baten Afweging (MKBA) te maken voor de geboortezorg in Nederland.
Kwaliteit
Geboortezorg
Publicatie 6 maart 2015
Knelpunten en verbetervoorstellen in de acute ggz-keten
Door Geraline Boonzaaijer MSc, ir. Saskia van der Erf
Hoewel de acute geestelijke gezondheidszorg (ggz) keten in de afgelopen jaren verbeterd lijkt, maken betrokken partijen in de keten nog melding van een groot aantal knelpunten. In opdracht van het ministerie van VWS heeft SiRM een analyse gemaakt van de knelpunten die partijen ervaren op basis van interviews en literatuurstudie.
Kwaliteit
Acute zorg
Geestelijke gezondheidszorg
Bekijk al onze publicaties

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600