SiRM Insight

Bij verschuiving van zorg moet rekening worden gehouden met een zwaardere casemix voor alle betrokken zorgverleners

Onder de noemer van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) bestaan steeds meer initiatieven om waar mogelijk zorg te verschuiven van de tweede naar de eerste lijn. Daarbij ontstaat het risico in de volgende klassieke paradox te trappen: ondanks dat bij JZOJP de gemiddelde totale zorgkosten afnemen, nemen de gemiddelde zorgkosten per patiënt per zorgverlener juist toe. Zie onderstaande figuur en de toelichtende tekst op de website voor de verklaring hiervan.

Binnen een gegeven DBC of zorgprestatie worden patiënten met verschillende zorgzwaartes behandeld. De inkomsten voor zorgverleners (= maatschappelijke uitgaven) worden dan bepaald op basis van de gemiddelde patiënt. Daarbij compenseren de positieve marges op patiënten met relatief lage zorgzwaarte de negatieve marges op patiënten met relatief hoge zorgzwaarte. Bij verschuiving van zorg wordt typisch een ‘lage zorgzwaarte’ voor de tweede lijn verplaatst naar een ‘hoge zorgzwaarte’ voor de eerste lijn. De kosten van zorgverlening voor deze patiënt nemen daarmee af, wat bij minimaal gelijkblijvende kwaliteit van zorg dus (maatschappelijk) zeer wenselijk is. Echter, de casemix verzwaart voor beide partijen.

Met deze casemix dient rekening te worden gehouden bij het bepalen van de vergoedingen voor de respectievelijke DBC’s en zorgprestaties.

Geschreven door