Publicatie
3 juli 2013

In opdracht van het Ministerie van EZ onderzocht SiRM, samen met Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, mogelijke maatregelen om boete-inkomsten van de ACM te verhogen

Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat maatregelen die in aanmerking kunnen komen tezamen in een neutraal scenario mogelijk leiden tot een verhoging van de boeteinkomsten met circa € 1 miljoen in 2015, oplopend tot ruim € 11 miljoen in 2019 (daarna lichte daling). De totale boete-inkomsten komen daarmee op € 23 tot 32 miljoen per jaar, vanaf 2015. De onzekerheidsmarges van deze inschattingen zijn groot. Het is echter hoogst onwaarschijnlijk dat de in het regeerakkoord afgesproken verhoging van de boeteinkomsten met € 75 tot 125 miljoen wordt gehaald.

De maatregel met het grootste effect op de boete-inkomsten is verhoging van de boetegrondslag in de boetebeleidsregels. maatregelen gericht op verhoging van boetecategorieën en aanpassing of uitbreiding van de boeteverhogende en boeteverlagende factoren in de boetebeleidsregels hebben een beperkt effect op de boeteinkomsten. Om de aangepaste boetebeleidsregels toe te (kunnen) passen verdient het overweging de absolute boetemaxima te verhogen.

Voornoemde maatregelen zijn juridisch haalbaar indien voor de verhoging gerechtvaardigde argumenten bestaan. De vraag of bedoelde argumenten bestaan, maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek. Belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat uit de vergelijking met de EU-toezichthouders blijkt dat Nederland met de verhogingen in Europa uit de pas zal gaan lopen. Bedoelde vergelijking biedt aldus geen aanknopingspunten voor de aanpassingen. Om inzicht te krijgen in de economische haalbaarheid van hogere boetes verdient het aanbeveling de afschrikwekkende werking van de door de ACM opgelegde boetes empirisch te onderzoeken.

Downloads en links

Geschreven door