De gewogen gemiddelde vermogenskostenvergoeding (WACC) bepaalt een belangrijk deel van de tarieven in netwerksectoren. Voor de drinkwatersector kan deze lager vastgesteld worden volgens SiRM.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft de gewogen gemiddelde vermogenskostenvergoeding (WACC) voor de drinkwatersector vast gesteld. I&M baseerde zich op het rapport ‘Estimating the cost of capital of the Dutch water companies’ (Oxera). SiRM heeft hierop een commentaar geschreven in opdracht van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) ten behoeve van standpuntbepaling met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

We merken op dat het voorgenomen reguleringsregime waarschijnlijk niet tot sterke efficiëntieprikkels leidt. Het bevat zelfs een prikkel tot extra investeringen in activa, ook als die niet nuttig zijn (‘gold plating’’). Het Ministerie van I&M borgt onvoldoende dat de activawaarde wordt berekend op basis van de historische kosten zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet. Daarvoor is aanpassing van de Drinkwaterregeling nodig, onder andere door regulatorische accounting regels op te nemen. Voorts raden we aan om de adviezen die het Ministerie van I&M van de NMa ontvangt, openbaar te maken. Transparantie en verifieerbaarheid van de regulering zijn cruciaal voor zowel de consumenten als de gereguleerde ondernemingen.

De meeste beslissingen die in het rapport zijn genomen, zijn lastig te herleiden en niet altijd zorgvuldig onderbouwd. De implicaties van de twee scenario’s; ‘Public ownership non taxpaying’ en ‘Private ownership taxpaying’ zijn bovendien niet helder. Net als Oxera gaan we er vanuit dat de scenariokeuze geen impact heeft op de activabèta, de maat voor het ondernemersrisico. De gereguleerde ondernemingen kunnen het doel voor kredietwaardigheid waarschijnlijk halen met een hoger aandeel vreemd vermogen en lagere risicopremie. De activabèta schatten wij lager in. Vooral door bedrijven uit de VS uit de vergelijkingsgroep te verwijderen.

We stellen voor om de uiteindelijke WACC onder het middelpunt van de onder- en bovengrens vast te stellen. Dat doet recht aan het risicoprofiel van de Nederlandse watersector. Met deze aanpassingen komen we op een WACC van 5,1% voor het ‘Public ownership non taxpaying’ scenario en 4,4% voor het ‘Private ownership taxpaying’ scenario. Dat ligt respectievelijk 0,7 en 1,0% onder de door Oxera voorgestelde WACC.

Downloads en links

Geschreven door