SiRM Insight

Digitale zelftriage kan het aantal telefonische HAP-consulten met circa 20% doen afnemen

Digitale zelftriage is één van de IT-ontwikkelingen die door de huidige situatie wel eens in een stroomversnelling zou kunnen raken. Zie bijvoorbeeld de corona-check app van het OLVG. Voor verschillende ROAZ’en hebben we (vóór de uitbraak van de crisis) een inschatting gemaakt van het aantal telefonische HAP-consulten dat bespaard kan worden door digitale zelftriage landelijk in te voeren. Naast de directe ontlasting die dit veroorzaakt, kan een goede registratie van de uitkomsten van de triage ook in het vervolgproces winst opleveren. Daarover volgende week meer.

Door demografische ontwikkelingen maar ook een veeleisendere burger die verwacht dat de huisarts 24/7 bereikbaar is, neemt de druk op huisartsenposten toe. Naar schatting bellen we in totaal jaarlijks bijna 2 miljoen keer naar de huisartsenpost (Nivel, Cijfers huisartsenposten). Bij circa 42% van alle binnenkomende telefoontjes blijkt een bezoek aan de huisarts(enpost) echter niet nodig en krijgt de beller een zelfzorgadvies (bijvoorbeeld: neem paracetamol, rust goed uit en drink veel water).

Met digitale zelftriage kan een groot deel van deze laag-urgente telefoontjes van niet-medische aard voorkomen worden. Hierbij raadplegen mensen met een (acute) zorgvraag eerst zelf een digitaal platform (bijvoorbeeld thuisarts.nl of de moetiknaardedokter-app), waarop zij vragen beantwoorden over hun situatie en gezondheidsklachten. Het platform geeft vervolgens advies, variërend van zelfzorgadvies (‘wacht het even af, het gaat vanzelf over’) tot ‘bel direct 112’.

SiRM heeft berekend dat het aantal telefonische consulten met 21% omlaag kan. Hierbij gaan we ervan uit dat mensen in 65% van de digitale zelftriages het advies daadwerkelijk opvolgen en dat 80% van de populatie een platform voor digitale zelftriage gebruikt. Hierdoor houden de zorgprofessionals van de huisartsenpost veel tijd over voor mensen die wél huisartsenspoedzorg nodig hebben en is de wachtrij korter.

We denken dat bovenstaande verbetering gerealiseerd kan worden met weinig extra investering. De van huisartsenposten benodigde investeringen zijn vooral marketing-gerelateerd (promotiemateriaal, bericht op website, welkomstmelding telefoon) met als doel dat zoveel mogelijk mensen digitale zelftriage gaan gebruiken en de daaruit voortvloeiende adviezen in acht nemen. Landelijk en lokaal zijn bovendien reeds initiatieven ontwikkeld die goed herbruikbaar zijn elders in het land.

Geschreven door