Evaluatie van de contractering van acute psychiatrie

Voor brancheverenigingen dNggz en ZN heeft SiRM de contractering van de GMAP voor 2020 geëvalueerd. Met het belangrijkste advies – om tot een gezamenlijk rekenmodel te komen voor de vertaling van de organisatie van de zorg naar budgetten met een duidelijk kader – is vervolgens direct aan de slag gegaan: het rekenmodel en de kaders vormen de basis voor de contractering in de regio voor 2021.

De invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) betekende ook een nieuw contracteerproces: een deel van de acute ggz werd als het ware losgeknipt van de overige zorg en moest per regio door representerende zorgverzekeraars namens alle zorgverzekeraars ingekocht worden. Dit leidde bij de eerste ronde tot veel frustratie bij zowel aanbieders als verzekeraars. Daarom hebben de brancheverenigingen dNggz en ZN SiRM gevraagd de contractering te evalueren.

Bij de evaluatie kwamen vrijwel alle elementen van een conflict kijken: onduidelijkheid over de inhoud, de kaders, het doel en onvoldoende constructieve samenwerking. De evaluatie bestond daarom noodzakelijk uit analyse van kwantitatieve (totstandkoming regio-budgetten, financiële kaders) en kwalitatieve elementen (relatie en proces).

De uitkomst van de evaluatie is als advies geformuleerd: formuleer gezamenlijk een financieel kader en eenduidige rekenregels om de organisatie van acute zorg in de regio te vertalen naar budgetten, verduidelijk de rollen van partijen in het proces en werk actief aan onderling vertrouwen.

Wat dit project bijzonder maakte is dat we direct vervolg hebben kunnen geven aan het eerste advies: in samenwerking met deskundigen van ggz-aanbieders en verzekeraars is een gedeeld rekenmodel opgesteld met heldere kaders, dat ook voldoende ruimte laat voor regionale verschillen in de vorm van bandbreedtes.

Behalve dat dit rekenmodel door de kaders handvatten geeft om voor 2021 tot wederzijds acceptabele afspraken te komen, verlegt het ook de aandacht van het gesprek naar de inhoud (de inputs in het model zijn toetsbare zorgvraagparameters) in plaats van de financiële parameters (die in het model voor elke regio hetzelfde zijn).

Geschreven door