Evaluatie van het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek

Project
1 september 2018

In opdracht van ZonMw evalueerde SiRM 10 jaar programma DoelmatigheidsOnderzoek. VWS verzocht ZonMw het programma te laten evalueren om de impact ervan te bepalen. SiRM heeft de evaluatie uitgevoerd door het houden van interviews, het organiseren van een focusgroep, deskresearch, een online vragenlijst aan projectleiders en kwantitatieve analyses. Op basis van de evaluatie heeft VW besloten de financiering van het programma te continueren.

Het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) financiert sinds 1999 onderzoek dat kennis over doelmatigheid oplevert. VWS heeft ZonMw in 2019 verzocht het programma te laten evalueren op zowel proces als impact. ZonMw heeft daarvoor een externe evaluatiecommissie ingesteld. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deelnemers die samen een afspiegeling van de stakeholders van het programma vormen. De commissie heeft SiRM gevraagd om hen te ondersteunen.

De evaluatie is gebaseerd op verschillende bronnen. We raadpleegden in totaal ruim 60 experts, projectleiders en andere stakeholders. We hebben deskresearch uitgevoerd voor de proces- en de impactevaluatie. Voor de impactevaluatie hebben we daarnaast een online vragenlijst uitgezet. De gezondheidswinst en financiële opbrengsten – onderdeel van de impact – hebben we berekend op basis van 25 geselecteerde high potential projecten. We spraken hiervoor met alle 25 projectleiders.

Onze evaluatie heeft laten zien dat de wetenschappelijke opbrengsten van het programma DO hoog zijn. Driekwart van de onderzoeken leidde tot een publicatie waarvan circa 90% in internationale tijdschriften, vooral in tijdschriften die tot de top 25% van hun vakgebied behoren. Ook de maatschappelijke opbrengsten lijken aanzienlijk te zijn: de aandacht voor doelmatigheid(sonderzoek) is het afgelopen decennium toegenomen. Circa 30% van de onderzoeksresultaten is in een richtlijn terechtgekomen. De door het programma DO gesubsidieerde projecten hebben hoge gezondheidswinst en financiële resultaten opgeleverd: ruim 7.500 levensjaren in volledige gezondheid (QALY’s) en naar schatting netto € 1,1 miljard, waarvan € 0,3 miljard gemonetariseerde QALY-winst.

Op 26 september 2018 is de evaluatie van het ZonMw programma DO aangeboden aan het ministerie van VWS. Mede op basis van de evaluatie heeft VWS besloten de financiering van het programma DO te continueren.

Geschreven door