Partner Healthcare  ⎯  Vooral actief in Acute zorg en Farmaceutische zorg
Partner Healthcare ⎯ Vooral actief in Acute zorg en Farmaceutische zorg
“Samen met collegas complexe maatschappelijke vraagstukken ontrafelen en heldere oplossingen formuleren, daar geniet ik van. In gesprek met, en met oog voor de belangen van betrokken partijen. Om een advies te geven dat impact heeft.”

Saskia van der Erf studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. Ze merkte dat haar interesse voornamelijk uitging naar organisatorische en strategische vraagstukken in de gezondheidszorg toen zij ging werken bij organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix. Daar werkte ze aan verschillende projecten voor zorgverzekeraars, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingsorganisaties.

In 2008 verhuisde Saskia naar Singapore waar ze als Analyst in het Health Services Research team de ziekenhuizen van Singapore Health Services ondersteunde met toegepast onderzoek om de zorgverlening te verbeteren. Ook volbracht Saskia tijdens haar verblijf in Singapore een Postgraduate Certificate Health Economics aan de universiteit van Aberdeen.

Ze werkte vervolgens drie jaar bij de Franse Nationale Zorgverzekeraar als gezondheidseconoom in het strategie team. Daar was ze verantwoordelijk voor het opzetten van een internationaal netwerk rondom specifieke onderdelen van het gezondheidssysteem zoals geneesmiddelen, betaling van zorgaanbieders en disease management programma’s. Ze was daarnaast projectleider binnen de zorgverzekeraar voor de zorgpadanalyses van diabetes en ggz.

Bij SiRM is Saskia eindverantwoordelijk partner van projecten voor verschillende opdrachtgevers in de zorg, waaronder zorgaanbieders, het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. De projecten die Saskia leidt zijn vaak gericht op het oplossen van complexe (beleids)vraagstukken waar elementen zoals kwaliteit van zorg, financiering, bekostiging en regulering een rol spelen. Tijdens de projecten is het doel vaak om met verschillende partijen uit de zorg (en het sociaal en veiligheidsdomein) tot consensus te komen. Om deze consensus te bereiken legt Saskia de nadruk op het perspectief van de patiënt en de gedeelde belangen van de betrokken partijen.

Voorbeelden van projectervaring

  • Financiële ecosysteem van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling. SiRM onderzocht samen met L.E.K. Consulting en RAND Europe hoe het wereldwijde financiële ecosysteem van farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling eruit ziet. We brachten in kaart op welke manier ontwikkelaars van geneesmiddelen en investeerders zich gedragen en waarom. Daartoe voerden we een literatuuronderzoek uit, analyseerden we databases met financiële informatie, voerden we interviews met betrokken partijen en ontwikkelden scenario’s over plausibele toekomstige richtingen voor het financiële ecosysteem.
  • Inventarisatie gepast gebruik geneesmiddelen interventies. In opdracht van samenwerkende brancheverenigingen in de medisch-specialistische zorg voerde SiRM een inventarisatie uit van interventies gericht op gepast gebruik van intramurale dure geneesmiddelen. Op basis van interviews, online vragenlijsten onder medisch specialisten en ziekenhuisapothekers en literatuuronderzoek is een longlist met interventies opgesteld. Deze is samen met wetenschappelijke verenigingen getrieerd naar een shortlist van interventies die breed geïmplementeerd kunnen worden of die verder onderzoek behoeven.
  • Ontwikkelingen vraag en aanbod acute keten. In opdracht van Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) bracht SiRM samen met een werkgroep uit het tactisch ROAZ vraag- en aanbodontwikkelingen in de spoedzorgketen in kaart. Hiervoor ontwikkelde SiRM een Excel-model waarin de ontwikkelingen gekwantificeerd werden. Om proactief om te gaan met de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen heeft SiRM drie programmalijnen gedefinieerd: dempen van de vraag, verhogen van de productiviteit en verhogen van netto instroom van het personeel.
  • Positionering acute zorg Diakonessenhuis. Met het oog op de concentratie van acute medisch specialistische zorg in Nederland is het voor ziekenhuizen raadzaam om proactief na te denken over de positionering van de acute as. In dat licht heeft het Diakonessenhuis SiRM gevraagd hen te begeleiden bij het verkennen van de positionering van hun acute zorg. We hebben eerst met een brede groep artsen speerpunten geïnventariseerd. Vervolgens hebben we deze getoetst op impact en haalbaarheid.
  • Rol van triagesystemen bij toename van spoedinzetten. SiRM onderzocht welke rol triagesystemen in de ambulancezorg spelen bij de recente toename van spoedinzetten. SiRM voerde een kwalitatieve en kwantitatieve analyse uit om deze vraag te beantwoorden. SiRM organiseerde meerdere focusgroepen met medisch managers ambulancezorg en ambulanceverpleegkundigen en verpleegkundig centralisten. Voor de kwantitatieve analyse vroeg SiRM meldings-, triage en ritgegevens uit bij acht ambulanceorganisaties voor drie jaren.
  • Value based healthcare analyses van nieuwe zorgmodules geboortezorg. Voor een groot STZ ziekenhuis, de coöperatie van verloskundigen en de kraamorganisaties in de regio, analyseerde SiRM de verandering in maatschappelijke uitgaven door invoering van drie nieuwe zorgmodules. SiRM berekende de verwachte verschuiving in uitgaven van de zorgverzekeraars (= inkomsten zorgaanbieders) en de verwachte verschuiving in kosten van de zorgaanbieders.

Publicaties van Saskia van der Erf

Saskia heeft meegewerkt aan onderstaande publicaties.

MIND Kennisagenda
Publicatie 7 maart 2023
Opbrengsten huidige R&D ecosysteem van geneesmiddelen
Publicatie 14 februari 2023
Inventarisatie van gepast gebruik dure geneesmiddelen interventies
Publicatie 13 juli 2022
Prognose uitgaven dure geneesmiddelen 2022-2026
Publicatie 5 juli 2022
Handreiking voor versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg
Publicatie 4 juli 2022
Het financiële ecosysteem van geneesmiddelenonderzoek en -ontwikkeling
Publicatie 22 juni 2022
Evaluatie ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen
Publicatie 16 juni 2022
Impactanalyse nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg
Publicatie 26 januari 2022
Consequenties directe aansluiting - Analyse van financiële en organisatorische consequenties
Publicatie 18 oktober 2021
Convenant Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp
Publicatie 1 juli 2021
Geschat potentieel effectieve zorg
Publicatie 13 mei 2021
Een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische zorg
Publicatie 27 oktober 2020
Evaluatie ACM leidraad gezamenlijke inkoop geneesmiddelen
Publicatie 5 november 2019
Ex durante evaluatie geneesmiddelenvisie 2016-2018
Publicatie 4 juli 2019
Van duizend bloemen naar een boeket
Publicatie 24 juni 2019
Verduidelijking beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg nodig
Publicatie 5 mei 2019
Triagesystemen geen oorzaak van recente toename spoedinzetten
Publicatie 4 mei 2019
Vergrijzing vraagt om creativiteit
Publicatie 12 januari 2019
Evaluatie ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek
Publicatie 26 september 2018
MIND Kennisagenda
Publicatie 16 september 2018
Zorgcoördinatie in de spoedzorgketen
Publicatie 18 juni 2018
Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid
Publicatie 20 maart 2018
Drukte op de SEH vergt integrale aanpak
Publicatie 10 februari 2018
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Publicatie 25 januari 2018
Verbeteren melding van personen met verward gedrag
Publicatie 1 december 2017
Versterking inkoop van geneesmiddelen door ziekenhuizen
Publicatie 16 november 2017
Passend vervoer voor personen met verward gedrag
Publicatie 8 november 2017
Ggz-triagewijzer
Publicatie 27 oktober 2017
Ordening ambulancezorg 2020
Publicatie 9 juni 2017
Generieke module Acute Psychiatrie
Publicatie 30 maart 2017
Evaluatie overheveling geneesmiddelen
Publicatie 5 april 2016
Transparantie oncologische zorg UMC's
Publicatie 19 juni 2015
Maatschappelijke Kosten Baten Afweging geboortezorg
Publicatie 15 april 2015