Financiële impact van nieuw zorgpad op geboortezorgaanbieders

Project
7 november 2018

In opdracht van samenwerkende geboortezorgprofessionals in de regio Zwolle heeft SiRM de impact van een nieuw zorgpad voor het GBS-ziektebeeld op inkomsten en kosten van verschillende partijen in kaart gebracht. Daaruit bleek dat er grote verschuivingen zijn in zowel inkomsten als kosten en dat de totale kosten licht toenemen, terwijl de totale inkomsten afnemen. Dit stelt de professionals in staat onderling te verrekenen en een case richting financiers voor te bereiden over de gezamenlijke inkomsten.

Om de kwaliteit van geboortezorg in de regio Zwolle op een doelmatige manier te verhogen zijn alle geboortezorgprofessionals in de regio, van eerstelijn (kraamzorg, verloskundigen) tot derdelijn (neonatologie), een pilot begonnen om een nieuw transmuraal protocol voor de zorg rondom het GBS-ziektebeeld op te stellen. Dat houdt in: meer zwangeren preventief van antibiotica voorzien om sepsis bij het kind te voorkomen en langere begeleiding van de zwangere door de eerstelijns verloskundige. SiRM is door hen gevraagd om de impact van de nieuwe werkwijze op de kosten én inkomsten van de betrokken partijen te onderzoeken, zodat structurele financiële afspraken gemaakt konden worden.

Het kwalitatief-analytische gedeelte van het onderzoek bestond uit het met betrokken professionals scherp krijgen van de precieze veranderingen in het zorgpad voor de patiënt en professional. Vervolgens zijn de patiëntenstromen, inzet van professionals en kosten- en inkomstenparameters kwantitatief in kaart gebracht om de impact per partij te berekenen.

Tegen de huidige kosten- en inkomstenstructuur blijkt het nieuwe zorgpad netto tot hogere kosten voor zorgverleners te leiden, maar minder inkomsten, waarbij de verschillen onderling groot zijn door een verschuiving van tweede- naar eerstelijns zorg. De netto kostentoename komt voornamelijk door een verwachte verbetering van kwaliteit van zorg. De verwachting is daarom dat de netto hogere kosten zich terug betalen in minder vervolgzorgkosten en betere patiëntervaringen.

De resultaten van het onderzoek helpen verschillende organisaties financiële afspraken te maken over de transmurale verschuiving van zorg. Bovendien helpen ze de partijen gezamenlijk om richting financiers duidelijk te maken dat de huidige financieringsstructuur zorgt voor een onevenredige terugloop van financiering bij deze verschuiving.

Geschreven door