Lokaal meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid

In opdracht van de Taskforce Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) heeft SiRM met de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. De gemaakte afspraken zijn getoetst in een pilot.

Er is behoefte aan een 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. De behoefte is ontstaan omdat er een ‘woud’ aan aanbieders en meldpunten is en er meerdere zorg/wmo- aanbieders zijn met 24/7 telefonische bereikbaarheid. Cliënten en naasten weten niet altijd wie zij kunnen bellen bij ongerustheid buiten kantooruren. Burgers weten niet wie zij moeten bellen wanneer zij zich zorgen maken om een persoon met psychische kwetsbaarheid. Bij medisch niet-acute meldingen – bijvoorbeeld dreigende escalatie – is voornamelijk buiten kantooruren weinig hulp beschikbaar.

De Taskforce EPA, een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen, Zorgbelang Gelderland, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, vijf grote zorg/Wmo-aanbieders en gemeenten in de regio Oost-Veluwe, heeft SiRM gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor een 24/7 meldpunt.

We hebben het plan van aanpak opgesteld door drie workshops te organiseren met deelnemers vanuit de partijen uit de Taskforce. De eerste workshop was erop gericht het gewenste aanbod in kaart te brengen. In de tweede hebben we in kaart gebracht wat nodig is om vanuit het huidige naar het gewenste aanbod te komen. Tijdens de laatste workshop hebben we het plan van aanpak opgesteld. We hebben regelmatig onze (tussentijdse) resultaten gepresenteerd aan de Taskforce EPA.

Samen met de partijen uit de Taskforce bepaalden we dat het meldpunt het beste belegd kon worden bij GGNet. Daar is een triagist 24/7 beschikbaar voor zowel acute hulpvragen met vermoeden van psychiatrie als voor hulpvragen waarbij de verwachting is dat geen psychiatrische zorg nodig is. Voor de acute hulpvragen met vermoeden van psychiatrie kan de melder het huidige telefoonnummer van de crisisdienst van GGNet bellen. Voor zorgwekkende situaties waarbij het vermoeden is dat geen psychiatrische zorg maar hulpverlening vanuit de gemeente (Wmo-hulpverlening) nodig is, kan de melder een nieuw tweede telefoonnummer bellen. De triagist van GGNet voert vervolgens de triage uit.

De gemaakte afspraken zijn getoetst in een pilot. De pilotregio omvatte de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Geschreven door