Plan van aanpak 24/7 meldpunt voor personen met psychische kwetsbaarheid

SiRM heeft met cliënten en naasten, gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een plan van aanpak opgesteld voor een 24/7 advies- en meldpunt voor personen met een psychische kwetsbaarheid in Oost-Veluwe. Het doel van het 24/7 advies- en meldpunt is om in alle gevallen passende hulp te bieden aan personen met een psychische kwetsbaarheid. Het advies- en meldpunt leidt tot meer helderheid voor burgers en verwijzers en tot meer afstemming / samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio Oost-Veluwe.

SiRM heeft het plan van aanpak voor het advies- en meldpunt opgesteld in opdracht van de Taskforce EPA. De Taskforce EPA is een samenwerkingsverband van ervaringsdeskundigen en cliënt- en familievertegenwoordigers, Zorgbelang Gelderland, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, vijf grote aanbieders van zorg voor personen met psychische kwetsbaarheid en gemeenten in de regio Oost-Veluwe. Om tot een plan van aanpak te komen, is eerst door middel van een vragenlijst en gesprekken het huidige aanbod van 24/7 dienstverlening in kaart gebracht. Vervolgens is in workshops en gesprekken nagedacht over het gewenste aanbod en gewerkt aan een plan van aanpak om tot het gewenste aanbod te komen.

Het advies- en meldpunt in de regio Oost-Veluwe wordt belegd bij de ggz-crisisdienst van GGNet, waar een triagist 24/7 beschikbaar zal zijn voor acute hulpvragen met vermoeden van psychiatrie en voor hulpvragen waarbij de verwachting is dat geen psychiatrische zorg nodig is. Voor de acute hulpvragen met vermoeden van psychiatrie kan de melder het huidige telefoonnummer van de crisisdienst van GGNet bellen. Voor zorgwekkende situaties waarbij het vermoeden is dat geen psychiatrische zorg, maar hulpverlening vanuit de gemeente (Wmo-hulpverlening) nodig is, kan de melder een nieuw tweede telefoonnummer bellen. De triagist van GGNet voert vervolgens de triage / intake uit. De triage / intake kan bijvoorbeeld leiden tot inzet van de crisisdienst van GGNet of de inzet van een ambulante pool van Wmo-hulpverleners. 

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben met GGNet afspraken gemaakt over de voorwaarden waar de triage / intake van de triagist aan moeten voldoen. Daarnaast zijn met GGNet en andere aanbieders van zorg voor personen met psychische kwetsbaarheid afspraken gemaakt over de opvolging na een melding. Deze afspraken zijn gemaakt om te waarborgen dat na een melding altijd de meest passende hulp ingezet kan worden. De gemaakte afspraken worden het komende jaar getoetst in een pilot. De pilotregio omvat de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Downloads en links

Geschreven door