Kwaliteitskader voor partijen in de spoedzorgketen

SiRM heeft de bij de spoedzorg betrokken organisaties ondersteund bij het opstellen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. SiRM was penvoerder van het Kwaliteitskader en heeft deskresearch gedaan naar de beschikbare normen en richtlijnen voor de spoedzorgketen. Partijen hebben het Kwaliteitskader in april 2019 gezamenlijk aangeboden aan het Zorginstituut en zijn er daarna mee aan de slag gegaan.

Nadat Zorginstituut Nederland in 2014 indicatoren had vastgesteld voor zes spoedzorgindicaties, werd duidelijk dat er behoefte was aan een kwaliteitskader voor de spoedzorgketen waarin alle betrokkenen met elkaar vastleggen hoe zij samen goede spoedzorg vormgeven. Begin 2015 zijn partijen in de spoedzorg daarom gestart met het opstellen van patient journeys voor verschillende klachten.

Het Zorginstituut vroeg SiRM in 2016 partijen verder te ondersteunen bij het opstellen van het kwaliteitskader. SiRM was penvoerder van het en heeft deskresearch gedaan naar de beschikbare normen en richtlijnen voor de spoedzorgketen.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het richt zich op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren en beschrijft normen, richtlijnen en aanbevelingen voor de samenwerking van de schakels in de keten. Het bevat onder andere normen voor de opleiding en werkervaring van hulpverleners op de SEH. De belangrijkste nieuwe norm is dat op iedere geopende SEH 24/7 tenminste een arts met minimaal 1 jaar klinische ervaring aanwezig moet zijn, waarvan minimaal een half jaar ervaring in een poortspecialisme.

Partijen hebben het kwaliteitskader in april 2019 gezamenlijk aangeboden aan het Zorginstituut. Er waren op dat moment nog twee discussiepunten. Deze heeft het Zorginstituut verder opgepakt. In januari 2020 is het definitieve Kwaliteitskader Spoedzorgketen gepubliceerd. Partijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de implementatie ervan.

Geschreven door