Initiatieven die toegankelijkheid van geboortezorg verhogen

Project
2 augustus 2019

Door oplopende personeelstekorten staat de toegankelijkheid en kwaliteit van de geboortezorg onder toenemende druk. Het CPZ vroeg SiRM om een inventarisatie uit te voeren van initiatieven gericht op het borgen van de toegankelijkheid. Deze inventarisatie resulteerde in een notitie die het CPZ gebruikt voor zijn strategie.

Partijen in de geboortezorg zien dat dat door oplopende tekorten aan personeel en soms aan faciliteiten de toegankelijkheid en kwaliteit van geboortezorg onder toenemende druk staan. Dit bemoeilijkt de ambitie van de sector om de Nederlandse geboortezorg verder te verbeteren. Het College Perinatale Zorg (CPZ) heeft SiRM daarom gevraagd een inventarisatie uit te voeren van bestaande kortetermijnoplossingen om de druk op de toegankelijkheid van de geboortezorg te verminderen.

Voor deze inventarisatie interviewden we vertegenwoordigers van de geboortezorgconsortia, de ROAZ’en en branche- en beroepsorganisaties (Bo Geboortezorg, KNOV, NVK, NVOG, NVZ, V&VN, en de Patiëntenfederatie). Ook organiseerden we een ontbijtbijeenkomst met vertegenwoordigers van de branche- en beroepsorganisaties om tussentijdse resultaten te bespreken.

Kort na de initiële afronding van het project brak de COVID-19-pandemie uit. Deze uitbraak heeft ook voor de geboortezorg grote gevolgen gehad, en heeft geleid tot extra uitdagingen in het waarborgen van de toegankelijkheid. Om te zorgen dat ook daarvan geleerd kan worden, is vanaf eind zomer 2020 een nieuwe, beknopte inventarisatieronde uitgevoerd bij de ROAZ’en. Voor deze actualisatie is ook geput uit de voorlopige resultaten van een enquête onder verloskundigen door het CPZ.

In de resulterende notitie beschrijven we dat bijna alle regio’s druk ervaren op de toegankelijkheid en kwaliteit van de geboortezorg, maar wel in sterk wisselende mate. COVID-19 heeft deze druk in meerdere regio’s (tijdelijk) vergroot. Lopende initiatieven, zowel regionale als landelijke, zijn met name gericht op betere benutting van bestaande capaciteit. Landelijke partijen kunnen helpen bij de opschaling van regionale initiatieven. Hierbij gaat het om sterkere verspreiding van kennis, duidelijkheid bieden over innovatieruimte en meer richtinggevend zijn voor een toekomstbestendige inrichting van de geboortezorg.

Het CPZ heeft de notitie aangeboden aan het ministerie van VWS en gebruikt haar om de eigen strategie richting te geven.

Geschreven door