Impact van landelijke ontwikkelingen op vraag naar ggz-professionals

In opdracht van het Capaciteitsorgaan raamden we de impact van (beleids-)ontwikkelingen op het aantal benodigde professionals in de beroepen geestelijke gezondheid. We zetten hiervoor vragenlijsten uit bij experts en organiseerden expertsessies.

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen. Het Capaciteitsorgaan raamt onder andere de vraag naar zorgverleners in de beroepen geestelijke gezondheid (de ‘GG-beroepen’). Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Relevante, nieuwe (beleids-)ontwikkelingen zijn onderdeel van de raming. SiRM ondersteunde het Capaciteitsorgaan bij het ramen van de impact van deze (beleids-)ontwikkelingen.

We organiseerden zes fysieke sessies met experts. Het verschilt per sector welke GG-beroepen er voornamelijk werken en welke nieuwe (beleids-)ontwikkelingen in welke mate relevant zijn. We organiseerden de sessies daarom naar sector binnen de ggz.

We bereidden de sessies voor door een vragenlijst uit te zetten per sector. In de vragenlijst namen we de ontwikkelingen op, waarvan we een eventuele impact verwachtten. We bepaalden deze ontwikkelingen in overleg met het Capaciteitsorgaan en landelijke vertegenwoordigende verenigingen. In de vragenlijst konden de experts per ontwikkeling aangeven op welk(e) beroep(en) zij welke impact verwachtten. Aan het einde van de vragenlijst is de mogelijkheid geboden andere aanvullende ontwikkelingen aan te dragen.

In de sessies bespraken we de ontwikkelingen, waarvan uit de vragenlijst bleek dat experts hiervan de meeste impact verwachten. Daarnaast besteedden we aandacht aan de aanvullend aangedragen ontwikkelingen. De sessies leidden tot inzicht in welke ontwikkelingen de meeste impact zullen hebben op de vraag naar GG-beroepen per sector. In de sessies is steeds ten minste een kwalitatieve inschatting gedaan van de mogelijke impact en van de onderlinge samenhang tussen de ontwikkelingen. Deze inschattingen en bijbehorende argumentatie hebben we gebruikt om de kwalitatieve inschattingen om te zetten naar aanbevelingen voor parameters per sector en beroep. Het Capaciteitsorgaan heeft de inschattingen en parameters gebruikt bij het maken van een raming van het aantal benodigde zorgverleners in de GG-beroepen over 10 tot 12 jaar.

Geschreven door