Model verbeteren melding van personen met verward gedrag

Samen met de betrokken patiënt-, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld. Het model beschrijft de gewenste behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg. In pilots is dat model verder uitgewerkt.

Het is van belang dat de melding van personen met verward gedrag leidt tot tijdige inzet van passende hulpverlening. Dit vraagt om een integrale aanpak. GGZ-aanbieders, regionale ambulancevoorzieningen (RAV's), Wmo-aanbieders, politie, gemeenten en zorgverzekeraars dienen lokale en regionale afspraken te maken over de organisatie van functies voor de triage van acute en de melding van niet-acute hulpvragen.

Ambulancezorg Nederland (AZN) en politie vroegen SiRM daarom een landelijk model voor die meldingen op te stellen. De vraag was ook om te helpen voorzien in nauwe samenwerking met betrokken patiënt-, branche- en beroepsorganisaties. SiRM heeft daartoe een begeleidingscommissie samengesteld en zich vervolgens in hun belangen verdiept, om zo te komen tot een model waarin ieders belang zoveel mogelijk werd gediend.

Het model is in drie fases opgesteld. In de eerste fase heeft SiRM de huidige werkwijze en verbetermogelijkheden van verschillende ‘loketten’ geïnventariseerd door middel van deskresearch, interviews en een focusgroep met ggz-ervaringsdeskundigen en naasten. In de tweede fase zijn concrete verbetervoorstellen ontwikkeld op basis van zes focusgroepen met hulpverleners. In de laatste fase heeft SiRM het model op draagvlak en haalbaarheid getoetst door het organiseren van een invitational conference, en een consultatie bij de achterban van partijen uit de begeleidingscommissie.

Het opgeleverde voorlopige model beschrijft de gewenste behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de meldkamer politie (MKP), het 0900-8844 nummer van de politie, de politie op straat en de meldkamer ambulance (MKA). Het doel is om in iedere regio de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

Partijen spraken af om in pilots een aantal punten uit het model verder te verkennen en uit te werken. Zij konden daarvoor subsidies aanvragen bij ZonMw binnen het Actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Geschreven door