Verbeteren melding van personen met verward gedrag

Samen met de betrokken patiënt- en familievertegenwoordigers, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een 'Voorlopig model melding' opgesteld voor het verbeteren van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de politie en de ambulancezorg.

Het voorlopig model melding beschrijft de gewenste behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die terechtkomen bij de meldkamer politie (MKP), het 0900-8844 nummer van de politie, de politie op straat en de meldkamer ambulance (MKA). Het doel is om in iedere regio de toeleiding naar passende triage en hulpverlening voor personen met verward gedrag te verbeteren.

Voor een sluitende aanpak is het van belang dat de melding van personen met verward gedrag leidt tot tijdige inzet van passende hulpverlening en/of het zo snel mogelijk geven van een zelfhulpadvies gericht op herstel. De problematiek rondom personen met verward gedrag vraagt om een integrale aanpak. GGZ-aanbieders, regionale ambulancevoorzieningen (RAV's), Wmo-aanbieders, politie, gemeenten en zorgverzekeraars dienen lokale en regionale afspraken te maken over de organisatie van functies voor de triage van acute en de melding van niet-acute hulpvragen.

Om te zorgen dat personen met verward gedrag over wie een telefonische melding binnenkomt bij de politie sneller passende hulpverlening ontvangen, draagt de politie deze meldingen zo snel mogelijk over naar hulpverlening voor triage of toeleiding. Om aan de juiste hulpverlener over te kunnen dragen stellen politie-centralisten een aantal aanvullende vragen na de algemene eerste intake. Deze vragen zijn gericht op het beter inschatten van de gevaarsetting en het krijgen van een beeld van de hulpbehoefte.

De huidige triage op de MKA betreft een triage door de verpleegkundig centralist MKA die gericht is op het al dan niet inzetten van ambulancezorg voor levensbedreigende en spoedeisende situaties. Wanneer het NTS of ProQA advies is om geen ambulancezorg maar ggz in te schakelen, schakelt de verpleegkundig centralist door naar specialistische triage.

Politie en MKA dienen op basis van de behoefte van de persoon met verward gedrag door te kunnen schakelen naar:

  • Een Acuut Psychiatrische Hulpverlening (APH) triagefunctie als de persoon in behandeling is (geweest) bij de GGZ of de politie/MKA schat in dat de persoon snel hulpverlening nodig heeft.
  • Een gemeente/GGD meldfunctie voor niet-acute hulpbehoeftes of als de persoon bekend is bij de OGGZ of het sociale wijkteam.

Partijen hebben afgesproken om in pilots een aantal punten uit het model verder te verkennen en uit te werken. Partijen kunnen voor de pilots subsidies aanvragen bij ZonMw binnen het Actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Om te zorgen dat partijen die pilotsubsidie aan willen vragen bij ZonMw op een eenvoudige manier de belangrijkste afspraken uit het Voorlopig model melding tot zich kunnen nemen, hebben we samenvattende toolkits opgesteld. In de toolkits zijn de belangrijkste afspraken uit het model melding voor het betreffende onderwerp of de betreffende partij opgenomen. In totaal hebben we vier toolkits opgesteld:

  • Een toolkit met de belangrijkste afspraken over de APH triagefunctie.
  • Een toolkit met de belangrijkste afspraken over de gemeente / GGD meldfunctie voor niet-acute hulpbehoeftes.
  • Een toolkit met de belangrijkste afspraken uit het model melding voor politie.
  • Een toolkit met de belangrijkste afspraken uit het model melding voor de MKA.

Naast de toolkits hebben we monitoringscriteria ontwikkeld voor de pilots melding om zo te zorgen dat tijdens de pilots de juiste monitoring plaatsvindt.

  • De pilots gericht op het versterken van de APH triagefunctie.
  • De pilots gericht op het inrichten en verbeteren van de niet-acute meldfunctie.
  • De pilots gericht op het verbeteren van het proces melding bij meldkamers / basisteams politie.


Downloads en links

Geschreven door