Evaluatie Programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik

Project
18 december 2023

In opdracht van het ministerie van VWS evalueerde SiRM het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG). Dit programma heeft tot doel om zorgevaluatie een integraal onderdeel te maken van het reguliere zorgproces. De uitkomsten van onze evaluatie vormden de basis voor de vervolgopdracht van het programma.

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) is van alle partijen van het Hoofdlijnenakkoord medische specialistische zorg 2019-2022 (HLA MSZ). ZE&GG vormt een onderdeel van de gezamenlijke beweging naar passende zorg. Doel van het programma is om zorgevaluatie en gepast gebruik integraal onderdeel te maken van het reguliere zorgproces. Zorgevaluatie is het evalueren van bestaande medische zorg die al in de praktijk wordt toegepast en waar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is. Vanaf juli 2024 loopt de huidige opdracht en financiering van het programma af. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt over het continueren en verbreden van de werkwijze van ZE&GG. Met het oog op de IZA-afspraken en in het kader van de vervolgopdracht voor het programma vroeg VWS aan SiRM het huidige programma te evalueren.

We richtten de evaluatie kwalitatief in, omdat we verwachtten dat de effecten van het programma nog niet (geheel) kwantitatief meetbaar zijn en de doorlooptijd van onze evaluatie beperkt was. We deden uitgebreid deskresearch en voerden 15 interviews met zowel de stuurgroep- als werkorganisatieleden van ZE&GG en het programmamanagement. Op basis hiervan stelden we een conceptrapport op. Alle partijen hadden de mogelijkheid om hierop schriftelijk te reageren.

In ons rapport geven we adviezen voor de vervolgopdracht, waarbij we aanbevelen om de succesvolle elementen uit het huidige programma te koesteren. De evaluatie geeft richting aan de vervolgopdracht van het programma ZE&GG. Het goed inrichten van de vervolgopdracht draagt bij aan (nog) meer impact van het programma en een governance met onderlinge samenwerking die beter functioneert. Zo kan het programma op haar beurt goed verder werken aan haar doel om zorgevaluatie sneller in te bedden in het reguliere zorgproces.

Geschreven door