Vernieuwde beroepenstructuur in de psychologische zorg

SiRM begeleidde verenigingen in de psychologische zorg bij het vernieuwen van hun beroepenstructuur. Samen met onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan werkte SiRM met de verenigingen aan een advies daarvoor. In voorbereiding hierop inventariseerde SiRM de vraag naar en het aanbod van zorg in alle domeinen waar psychologische zorg geleverd wordt. In oktober 2020 heeft de stuurgroep het advies aangeboden aan de minister van Medische zorg en Sport.

Het aantal verschillende titels dat refereert aan psychologische beroepen is groot. De beroepen en professionals vertonen naast diversiteit echter ook veel overlap. De drie beroepsverenigingen, Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP) en Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), namen het initiatief om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur, vanuit het perspectief en belang van de cliënt. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL), sloten zich bij dit initiatief aan. Het volgt op een inventarisatie die SiRM in 2019 uitvoerde, waaruit bleek dat de huidige beroepenstructuur onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten geeft en ook voor verwijzers en professionals zelf onduidelijk is.

SiRM heeft de verenigingen begeleid bij het opzetten van een stuurgroep waarin de voorzitters deelnamen en bij het aantrekken van de onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan. We ondersteunden de voorzitters eerst met opstellen van de contouren van de vernieuwde beroepenstructuur. Vervolgens waren we penvoerder van de beschrijving van de beroepenstructuur en de aandachtspunten voor implementatie. Het advies is ten slotte met betrokkenen buiten de stuurgroep aangepast tot de definitieve versie.

De vernieuwde beroepenstructuur bevat één breed basisberoep op niveau artikel 3 in de wet BIG, namelijk de gezondheidszorgpsycholoog generalist (gz-psycholoog generalist). De gz-psycholoog generalist kan zich specialiseren tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of klinisch neuropsycholoog (KNP) op niveau artikel 14 in de wet BIG. BIG-geregistreerde psychologen kunnen aantekeningen verkrijgen voor methoden waarin zij extra zijn opgeleid. De beroeps- en wetenschappelijke verenigingen in de psychologische zorg richten één landelijk kwaliteitsregister in met vermelding van het BIG-beroep, het aandachtsgebied en de aantekeningen.

Op 26 oktober 2020 heeft de stuurgroep het advies aangeboden aan minister van Ark voor Medische Zorg en Sport. De beroepsverenigingen zijn vervolgens aan de slag gegaan met de implementatie van de vernieuwde beroepenstructuur.

Geschreven door