Een vernieuwde beroepenstructuur voor de psychologische zorg

Het aantal verschillende titels dat refereert aan psychologische beroepen is groot. De beroepen en professionals vertonen daarnaast overlap. Met de samenwerkende (beroeps-)verenigingen in de psychologische zorg is daarom een advies opgesteld voor een transparante en duurzame beroepenstructuur. De hoop is om hiermee een basis te leggen voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische zorg.

Voor cliënten, naasten en verwijzers biedt de huidige beroepenstructuur in de psychologische zorg onvoldoende duidelijkheid en zekerheid. Zij hebben niet goed zicht op het aanbod in de psychologische zorg, de vakbekwaamheid van diverse professionals en de betekenis van de beroepstitels. De drie beroepsverenigingen NIP, NVGzP en NVP, die de inhoud van de academische beroepen in de psychologische zorg bepalen, hebben daarom het initiatief genomen om vanuit het perspectief en belang van de cliënt, toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur. De LVVP en P3NL, die naast het NIP betrokken zijn bij het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg, hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan en met ondersteuning van SiRM stelden zij een advies op voor een nieuwe academische beroepenstructuur. Het advies is op 26 oktober aangeboden aan minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport.

Het advies: één breed basisberoep en twee specialismen

In de gewenste academische beroepenstructuur, die zich richt op de psychologische beroepen in de wet BIG, wordt geadviseerd om voortaan één breed BIG-basisberoep te hanteren, namelijk de gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) generalist. De beroepen gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog worden hierin samengevoegd. Een gz-psycholoog generalist kiest in de opleiding voor het aandachtsgebied kinderen en jeugd of volwassenen en ouderen. De gz-psycholoog generalist kan daarnaast nog extra aantekeningen behalen voor methodische- of doelgroep gebonden deskundigheid. Het basisberoep psychotherapeut wordt opgenomen in een specialisme.

De gz-psycholoog generalist (artikel 3-beroep in de wet BIG) kan zich vervolgens op twee manieren verder specialiseren tot een artikel 14-beroep in de wet BIG: tot klinisch psycholoog-psychotherapeut (KP-PT) of tot klinisch neuropsycholoog (KNP). Het specialisme KP-PT combineert het huidige specialisme KP en het huidige basisberoep PT in één specialisme. Verwacht wordt dat in de komende jaren ook nog andere specialismen zullen worden ingesteld.

In een landelijk kwaliteitsregister – naast het BIG-register – registreert de professional zijn beroepstitel, aandachtsgebied en deskundigheid op bepaalde methodieken. Cliënten, naasten en verwijzers krijgen zo een beter beeld van de vakbekwaamheid van, en een beter zicht op, de beroepstitels van BIG-geregistreerde professionals.

Het vervolg

De nieuwe beroepenstructuur vraagt om aanpassing van de BIG-beroepen in de psychologische zorg. De vernieuwde beroepenstructuur heeft naar verwachting impact op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Voorafgaand aan de invoering van het advies is een meer gedetailleerde impactanalyse nodig. Om voor alle beroepsbeoefenaren een reëel eindperspectief te bieden zullen overgangsregelingen worden opgesteld. Deze worden in het advies benoemd en in een later stadium verder uitgewerkt.

Downloads en links

Geschreven door