Verduidelijking beroepenstructuur psychologische en pedagogische zorg nodig

In opdracht van de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVO en NVP inventariseerde SiRM de vraag naar en het aanbod in alle domeinen waar psychologische en pedagogische zorg geleverd wordt. Uit deze inventarisatie volgt dat de huidige beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg onvoldoende vertrouwen aan cliënten en naasten geeft en ook voor professionals niet duidelijk is. De verenigingen slaan de handen daarom ineen om toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur.

De beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVO en NVP hebben besloten om, onder voorzitterschap van P3NL, toe te werken naar een transparante en duurzame beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg. Als eerste stap daartoe heeft SiRM de vraag naar en het aanbod in psychologische en pedagogische zorg geïnventariseerd in de verschillende domeinen waarin de zorg geleverd wordt. Uit de inventarisatie komt een sterke, gedeelde ambitie van partijen naar voren om de beroepenstructuur in de psychologische en pedagogische zorg te verduidelijken voor cliënten, naasten, verwijzers en professionals. De verwachting is dat dit bij zal dragen aan het tijdig en juist kunnen (door)verwijzen naar passende psychologische en pedagogische zorg door professionals.

Om meer inzicht te krijgen in de huidige beroepenstructuur spraken we met cliënten en naasten en met professionals. Cliënten en naasten gaven aan dat de beroepenstructuur hen onvoldoende vertrouwen geeft dat zij de juiste zorg door de juiste professional op de juiste plek ontvangen. Zij ervaren drempels bij het inschakelen van hulp en zoeken lang naar de juiste zorg van de juiste professional. Zij ervaren daarnaast weinig samenwerking tussen professionals, waardoor een professional een cliënt soms onvoldoende adequaat doorverwijst.

Professionals gaven aan dat de grenzen tussen de beroepen steeds meer vervagen, doordat ver-schillende beroepsgroepen dezelfde aanvullende registraties behalen. Daarnaast ervaren zij belemmeringen vanuit de huidige wetgeving en bekostiging om passende zorg te kunnen leveren. Zo biedt de bekostiging weinig ruimte om de brede hulpvraag van de cliënt in kaart te brengen, een stap in het zorgproces die voor cliënten heel belangrijk is.

Beroepsverenigingen slaan nu de handen ineen om een gedragen voorstel voor een beroepen-structuur te ontwikkelen. Hiervoor is een gezamenlijke visie nodig die aansluit bij ontwikkelingen in de sector en in de maatschappij. Maar bovenal moet de hulpbehoefte van de cliënt en zijn naaste als startpunt dienen. SiRM zal partijen de komende twee jaar ondersteunen bij het op-stellen van een voorstel voor de beroepenstructuur dat als advies aan de minister van VWS overhandigd zal worden.

Downloads en links

Geschreven door