Model passend vervoer voor personen met verward gedrag

In samenwerking met de betrokken patiënt-, branche- en beroepsorganisaties heeft SiRM een ‘Voorlopig model vervoer’ opgesteld met oplossingen voor vervoer van personen met (acuut) verward gedrag. Het model is door de minister aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vervoersbewegingen kunnen traumatisch zijn voor personen met verward gedrag. Zij zijn erbij gebaat om zo weinig mogelijk vervoerd te worden. Het landelijk aanjaagteam Verwarde Personen definieerde in 2016 negen bouwstenen, waaronder de bouwsteen ‘Vervoer’. Begin maart 2016 startten betrokken branche- en beroepsorganisaties een werkgroep over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Zij vroegen SiRM in augustus 2016 om de bouwsteen vervoer met het veld landelijk uit te werken in een zogenaamd ‘Model vervoer’.

De betrokken patiënt, branche- en beroepsorganisaties begeleidden SiRM bij het opstellen van het model door deel te nemen in een begeleidingscommissie. SiRM verdiepte zich in hun belangen, om zo te komen tot een model waarin ieders belang zoveel mogelijk werd gediend.

Het model is in drie fases opgesteld. In de eerste fase stelde SiRM een concept op, op basis van informatie uit focusgroepen, interviews en deskresearch. In de tweede fase inventariseerde SiRM op basis van interviews de knelpunten en succesfactoren bij lopende vervoersinitiatieven. Op basis van deze inventarisatie scherpte SiRM het concept model in de derde fase aan tot een voorlopig model.

Het opgeleverde voorlopige model beschrijft vervoersoplossingen voor personen met verward gedrag. Voor (toekomstige) aanbieders van vervoer biedt het model een programma van eisen, omdat het de vervoersbehoefte en hulpvraag in kaart brengt voor personen met verward gedrag.

Minister Schippers bood het voorlopige model begin maart 2017 aan de Tweede Kamer aan. Partijen spraken af het voorlopig model vervolgens te ‘testen’ in vervoerspilots binnen het ZonMw actieprogramma ‘Lokale initiatieven mensen met verward gedrag’.

Geschreven door