Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn

SiRM bracht in kaart welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. We stelden voor ieder type professional een factsheet op. Daarnaast verkenden we de behoefte aan verduidelijking van de structuur voor deze professionals. We vertaalden dit in een plan van aanpak.

Er zijn veel verschillende (post-)hbo-opgeleide professionals werkzaam om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal werkers, verpleegkundigen en toegepast psychologen. We voerden een project uit om meer zicht te geven op deze professionals. Daarnaast verkenden we de behoefte aan verduidelijking van de structuur van de opleidingen, beroepen en functies van deze professionals.

We voerden het project uit in opdracht van zes verenigingen die (post-)hbo-professionals vertegenwoordigen binnen P3NL. Daarbij betrokken we nauw een bredere begeleidingscommissie, waarin andere vertegenwoordigende verenigingen en brancheverenigingen deelnamen.

Het project leidde tot twee eindproducten:

  • Dertien factsheets die verduidelijken ‘waar professionals van zijn’.
  • Een plan van aanpak voor verduidelijking van de structuur voor (post-)hbo-professionals.

Factsheets die verduidelijken ‘waar professionals van zijn’

We stelden factsheets op vanuit de landelijke opleidings- en competentieprofielen. De factsheets vatten samen en verduidelijken ‘waar professionals van zijn’. In de factsheets beschrijven we bijvoorbeeld de kern van het vak en de rol in het werkveld. We toetsten de factsheets bij professionals en de vertegenwoordigende verenigingen door middel van een vragenlijst.

In totaal stelden we dertien factsheets op. Vertegenwoordigende verenigingen publiceren de eigen factsheet online. Daarnaast zullen (branche)verenigingen en kenniscentra alle dertien factsheets publiceren en/of intern gebruiken.

Een plan van aanpak voor verduidelijking van de structuur voor (post-)hbo-professionals

Door middel van interviews en werksessies inventariseerden we de behoefte aan verduidelijking voor (post-)hbo-professionals. We zetten daarnaast een vragenlijst uit onder cliënten. We vertaalden de ambitie die we ophaalden in een plan van aanpak voor het vervolg met drie bouwstenen. Per bouwsteen van de vervolgaanpak is een initiatiefnemer aangewezen. Deze initiatiefnemer zal de komende periode nagaan hoe de bouwsteen verder ingevuld kan worden en wie daarbij betrokken moeten worden.

Geschreven door