Verkenning (post-)hbo-professionals biopsychosociale welzijn

SiRM bracht in kaart welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen. We stelden voor ieder type professional een factsheet op. Daarnaast verkenden we de behoefte aan verduidelijking van de structuur voor deze professionals. We vertaalden dit in een plan van aanpak.

We voerden het project uit in opdracht van zes verenigingen die (post-)hbo-professionals vertegenwoordigen binnen P3NL en met subsidie van het ministerie van VWS. Daarbij betrokken we nauw een bredere begeleidingscommissie, waarin andere vertegenwoordigende verenigingen van hbo-professionals en brancheverenigingen deelnamen.

De verkenning leverde twee eindproducten op:

  • Dertien factsheets die meer zicht geven op welke (post-)hbo-professionals het biopsychosociale welzijn bevorderen en hoe zij zijn opgeleid.
  • Een plan van aanpak voor verduidelijking van de structuur voor (post-)hbo-professionals.

Factsheets die verduidelijken ‘waar professionals van zijn’

We stelden de factsheets op vanuit de landelijke opleidingsprofielen en (beroeps-)competentieprofielen. De factsheets vatten samen en verduidelijken voor (toekomstige) professionals, maar ook voor bijvoorbeeld werkgevers en financiers ‘waar professionals van zijn’:

  • De kern van het vak en de cliëntgebonden kerntaken.
  • De rol in het werkveld (bijvoorbeeld de domeinen en beroepscontext, waarin professionals werkzaam zijn en wat veelvoorkomende vergoedingsbronnen en functiebenamingen zijn).
  • De kennisbasis van de professional.

In totaal zijn dertien factsheets opgesteld. Vertegenwoordigende verenigingen publiceren de eigen factsheet online. Daarnaast zullen (branche-)verenigingen en kenniscentra, zoals P3NL en de Nederlandse ggz, alle dertien factsheets publiceren en/of intern gebruiken. Zo hebben en/of bieden zij een compleet overzicht van welke (post-)hbo-professionals werkzaam zijn om het biopsychosociale welzijn van mensen te bevorderen.

Een plan van aanpak voor verduidelijking van de structuur voor (post-)hbo-professionals

Betrokkenen (denk aan cliënten, verwijzers, professionals zelf en werkgevers) delen de ambitie om de erkenning, herkenbaarheid en structurering van (post-)hbo-professionals in het biopsychosociale welzijn te versterken. Zij zien hiervoor kansen in een gezamenlijke landelijke vervolgaanpak en benoemen drie bouwstenen voor het realiseren van de ambitie:

  • Breng een clustering en verbetering aan in de veelheid aan verschillende functies (en bundel vervolgens de verscheidenheid aan kwaliteitsregisters).
  • Stem bestaande opleidingen af op wat nodig is op de arbeidsmarkt (en wees kritisch op het toevoegen van nieuwe opleidingen).
  • Zet in op een verenigde stem van hbo-professionals, vooral richting beleidsmakers en financiers.

Per bouwsteen is een initiatiefnemer en aanspreekpunt aangewezen. Deze initiatiefnemende partij zal de komende periode – aan de hand van het plan van aanpak – nagaan hoe de bouwsteen verder ingevuld kan worden en wie daarbij betrokken moeten worden.

Downloads en links

Geschreven door