Financiering en bekostiging van ggz aan veteranen

Voor het Ministerie van Defensie voerde SiRM onderzoek uit naar de vraag op welke manier de tweedelijns ggz aan (post-actieve) veteranen structureel kan worden gefinancierd. SiRM maakte het wettelijk kader inzichtelijk en bracht de meerkosten van de tweedelijns ggz in kaart. Vervolgens adviseerde SiRM over passende financiering, bekostiging en contractering van de meerkosten. Het ministerie heeft de aanbevelingen overgenomen.

Het Ministerie van Defensie heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen, zo is vastgelegd in de Veteranenwet. Wanneer veteranen gezondheidsproblemen hebben die zijn gerelateerd aan een uitzendervaring, moet goede zorg gegarandeerd zijn. Voor adequate hulp aan veteranen die ggz nodig hebben is samenwerking nodig tussen civiele en militaire zorgverleners. Daarom is in 2007 het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) opgericht, een civiel-militaire zorgketen. Defensie heeft DSP-groep en SiRM gevraagd om inzichtelijk te maken op welke wijze de tweedelijns ggz aan post-actieve veteranen, geleverd door bij het LZV aangesloten civiele instellingen, structureel gefinancierd kan worden.

We hebben eerst een inventarisatie gemaakt van het wettelijk kader, de aspecten die leiden tot meerkosten en mogelijke opties voor financiering, bekostiging en contractering. Vervolgens hebben we de meerkosten en de opties voor financiering, bekostiging en contractering verder uitgewerkt in klankbordgroepen. Ten slotte hebben we de conclusies en aanbevelingen getoetst in diezelfde klankbordgroepen en is de rapportage opgesteld.

We concludeerden dat de financiering van context-specifieke kennis en ketenzorg grotendeels een verantwoordelijkheid van Defensie is, en voor een kleiner deel van VWS. We adviseerden om de bekostiging van de planbare inzet van het personeel van de instellingen te laten verlopen via een vaste vergoeding vooraf aan die instellingen. De financiering van de overcapaciteit aan hulpverleners en faciliteiten ligt bij Defensie. De meest passende bekostiging hiervan is een exploitatiebijdrage met een resultaatverplichting. Ten slotte bevolen we aan de contractering van niet-patiëntgebonden meerkosten door Defensie te laten verlopen via het LZV. Het ministerie van Defensie heeft de aanbevelingen van SiRM overgenomen.

Geschreven door