Met het oog op de concentratie van acute medisch specialistische zorg in Nederland is het voor (algemene) ziekenhuizen raadzaam om proactief na te denken over de positionering van de acute as. In dat licht heeft het Diakonessenhuis SiRM gevraagd hen te begeleiden bij het verkennen van de positionering van hun acute zorg. We hebben eerst met een brede groep artsen speerpunten geïnventariseerd. Vervolgens hebben we deze getoetst op haalbaarheid. Het Diakonessenhuis werkt de positionering verder uit op basis van een door ons opgesteld stappenplan.

Personeelstekorten en strengere kwaliteitsnormen zorgen ervoor dat het aantal locaties waar 24/7 acute zorg wordt geleverd naar verwachting verder afneemt. Gezien de bewegingen om acute msz te concentreren is het aan te bevelen dat (algemene) ziekenhuizen proactief nadenken over hun positionering in de acute zorg, zeker wanneer omringende ziekenhuizen zich reeds duidelijk onderscheiden. Het Diakonessenhuis heeft SiRM in die context gevraagd hen te begeleiden bij het verkennen van de positionering acute zorg en een stappenplan op te stellen voor doorontwikkeling.

SiRM inventariseerde in een werksessie met acute specialismen mogelijke speerpunten voor de acute zorg. Als gezamenlijk vertrekpunt voor de inventarisatie berekende SiRM zogenaamde marktscores voor door het Diakonessenhuis geleverde acute zorg. Deze marktscores maken inzichtelijk of patiënten van buiten het adherentiegebied naar het Diakonessenhuis komen voor bepaalde specialismen en diagnoses.

Vervolgens toetsten we de haalbaarheid van de geïnventariseerde speerpunten om te komen tot een positionering. We berekenden hiervoor het potentieel van de speerpunten. Daarnaast hielden we interviews met betrokkenen binnen het Diakonessenhuis, netwerkpartners en de zorgverzekeraar. We vroegen hen of het Diakonessenhuis een goede uitgangspositie heeft om de speerpunten waar te maken en wat hiervoor nog nodig is.

Ten slotte stelden we een stappenplan op voor verdere uitwerking van de positionering.

Geschreven door