Impactanalyse van een nieuwe urgentie-indeling in de ambulancezorg

Project
19 maart 2021

SiRM is door AZN gevraagd om de impact van de in 2019 door de Taskforce Urgenties voorgestelde nieuwe urgentie-indeling te analyseren. Op basis van interviews met betrokkenen in de acute zorg en deskresearch hebben we een impactanalyse opgesteld. Daaruit blijkt dat de nieuwe urgentie-indeling slimmer is, en sneller wanneer het écht nodig is. We stelden daarnaast een implementatieplan op waarmee de nieuwe urgentie-indeling zorgvuldig gerealiseerd kan worden.

Een cruciaal element voor het beter inzetten van ambulancezorg is de ontwikkeling van een urgentie-indeling die recht doet aan de medische behoeften van patiënten en die de samenwerking in de spoedzorgketen vergemakkelijkt. De huidige urgentie-indeling in de ambulancezorg (A1, A2 en B) slaagt hier onvoldoende in. Voor het vormgeven van een nieuwe urgentie-indeling heeft AZN medio 2018 een Taskforce Urgenties ingericht. Deze Taskforce heeft een voorstel gedaan voor een urgentie-indeling in zeven categorieën en deze verder geconcretiseerd met branche- en beroepsorganisaties betrokken bij de acute zorg, en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Namens AZN heeft de Taskforce SiRM gevraagd een impactanalyse van de voorgestelde urgentie-indeling uit te voeren en een implementatieplan op te stellen waarmee deze zorgvuldig geïmplementeerd kan worden.

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak bestond uit het houden van interviews en werksessies met betrokkenen in de acute zorg (expert opinion). Daarnaast heeft SiRM via deskresearch de beschikbare (wetenschappelijke) publicaties geraadpleegd. We hebben de effecten vervolgens op hoofdlijnen gekwantificeerd.

Op basis van de impactanalyse concluderen we dat de nieuwe urgentie-indeling slimmer is, en sneller wanneer het écht nodig is. We verwachten dat de nieuwe, meer gedifferentieerde, urgentie-indeling tot een verbetering in de kwaliteit van acute zorg leidt, en ervoor zorgt dat schaarse acute zorgprofessionals effectiever ingezet worden. Om deze verwachtingen te realiseren stelden we een plan op waarmee de ambulancesector de nieuwe indeling de komende jaren zorgvuldig kan implementeren.

Geschreven door