Ontwikkeling van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP)

SiRM heeft samen met de betrokken ketenpartners in de acute psychiatrie en patiëntvertegenwoordigers een zorgstandaard voor de acute psychiatrie ontwikkeld. De Generieke Module Acute Psychiatrie beschrijft de inhoud en organisatie van hulpverlening voor personen die acuut psychiatrische hulp nodig hebben. De partijen zijn aan de slag gegaan met de implementatie ervan.

Uit een analyse van SiRM begin 2015, in opdracht van VWS en de betrokken ketenpartijen, bleek dat er verschillende knelpunten bestonden in de acuut psychiatrische hulpverleningsketen. De sector gaf acht knelpunten prioriteit. Minister Schippers (VWS) riep op om een deel hiervan op te lossen door een zorgstandaard voor de acute psychiatrie te ontwikkelen. Met de ontwikkeling van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP) hebben ketenpartijen hier gehoor aan gegeven. SiRM heeft partijen begeleid bij het opstellen van de GMAP.

SiRM stelde samen met betrokken patiënt-, branche- en beroepsorganisaties de GMAP op. Ten behoeve van de ontwikkeling werd een projectorganisatie ingericht met een stuurgroep en drie ontwikkelgroepen. Die ontwikkelgroepen bestonden uit ervaringsdeskundigen en naasten van patiënten, en professionals. Zij leverden inhoudelijke inbreng en maakten een inschatting van de gevoeligheden en het draagvlak. Daarnaast organiseerden we focusgroepen en voerden we verschillende interviews om extra inbreng te verzamelen, draagvlak te creëren en af te stemmen met projectleiders van andere generieke modules en zorgstandaarden. We organiseerden ook twee invitational conferences die als doel hadden om breed inbreng te verzamelen voor de GMAP en draagvlak te creëren.

In de GMAP hebben partijen afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden per hulpverlener per stap in de keten. Daarnaast zijn kernafspraken voor de hulpverlening gemaakt. Een belangrijk onderdeel is de GGz-triagewijzer. Daarmee kan de voorwacht van de crisisdienst inschatten welke hulpverlening een persoon nodig heeft, op welk moment (urgentie) en van welke hulpverlener(s).

Partijen hebben de definitieve GMAP ingediend bij Akwa GGZ die onder andere verantwoordelijk is voor GGZ-standaarden. Vervolgens zijn partijen aan de slag gegaan met het implementeren van de afspraken uit de GMAP.

Geschreven door