Kwaliteitsindicatoren
Menu

Contractering in de jeugdhulp

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben samen met de betrokken ministeries en de Jeugdautoriteit afspraken gemaakt in een convenant. Met dit convenant willen partijen voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders (tijdelijk) wegvalt. SiRM ondersteunde hen bij het komen tot de afspraken en was penvoerder van het convenant. In een leer- en ontwikkelcyclus gaan partijen nu met het convenant aan de slag.

In de jeugdhulp bestaan zorgen over de continuïteit. Zo ervaart een groeiend aantal aanbieders financiële problemen. De koepelorganisaties van gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, de betrokken ministeries en de Jeugdautoriteit willen de continuïteit bevorderen en hebben daarom een convenant opgesteld. SiRM heeft de partijen hierbij ondersteund.

De afspraken in het convenant zijn vooral gericht op de contractering van jeugdhulp tussen gemeenten en aanbieders, en op de rol die de Jeugdautoriteit daarbij speelt. Partijen hebben op hoofdlijnen de volgende afspraken gemaakt:

  • Aanbieders en gemeenten krijgen meer inzicht in de totstandkoming van kostprijzen en tarieven. Hiervoor is een handreiking opgesteld met een kostprijsclassificatie, kostprijsberekeningen, en inhoudelijke aandachtspunten bij tarieven.
  • Wanneer aanbieders en gemeenten een geschil ervaren tijdens het inkoopproces of tijdens de looptijd van een contract, dan kunnen zij zich wenden tot een geschillencommissie. De voorwaarden waaraan deze commissie moet voldoen staan vastgesteld in het convenant.
  • Aanbieders en gemeenten stellen informatie aan de Jeugdautoriteit beschikbaar zodat zij via haar ‘early warning system’ continuïteitsrisico’s in een vroeg stadium kan signaleren. Partijen hebben in het convenant afgesproken om hiervoor eerst een pilot uit te voeren.
  • Wanneer er toch risico’s ontstaan die zorgelijk zijn voor de continuïteit van jeugdhulp dan doorlopen partijen een daarvoor opgesteld draaiboek. Hierin staat welke partij wanneer aan zet is om de risico’s te beperken of op te lossen.

We hebben voor het opstellen van het convenant een projectorganisatie ingericht, bestaande uit een stuurgroep en projectgroepen. In de projectgroepen is de inhoud van het convenant ontwikkeld. De stuurgroep besprak de inbreng van de projectgroepen en nam de beslissingen. SiRM ondersteunde de stuurgroep, zat twee projectgroepen voor en was penvoerder van het convenant.

Het convenant is op 1 juli 2021 ondertekend door staatssecretaris Blokhuis, minister Dekker en de voorzitters van de koepelorganisaties. De stuurgroep gaat nu verder met het convenant aan de slag in een leer- en ontwikkelcyclus.

Meer weten? Luister dan de podcast ‘Jeugdhulp: Altijd beschikbaar!’. In deze podcast wisselen de staatssecretaris en convenantpartijen van gedachten over de gemaakte afspraken en hoe ze deze samen verder willen brengen voor betere continuïteit van jeugdhulp.

Team

Geraline Boonzaaijer
Director
Vooral actief in Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijns zorg en Maatschappelijke ondersteuning
Bekijk profiel
Saskia van der Erf
Partner Healthcare
Vooral actief in Acute zorg, Geestelijke gezondheidszorg en Farmaceutische zorg
Bekijk profiel

Contact

dr. Jan-Peter Heida (partner)
+31 6 41 36 23 59 jp.heida@sirm.nl

Pam van der Meer (officemanager)
+31 6 21 32 55 55 pam.vandermeer@sirm.nl

SiRM

WTC Utrecht
Stadsplateau 17
3521 AZ Utrecht


info@sirm.nl
Google maps

KvK SiRM Group B.V.: 67397395
KvK SiRM Healthcare B.V.: 67401600