Gelijkgerichtheid van medisch specialisten en ziekenhuizen

Project
1 juli 2019

Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op als je met ziekenhuizen en medisch specialisten werkt aan Juiste Zorg op de Juiste Plek? Dat zocht SiRM uit in opdracht van VWS. De resultaten bieden een handvat voor zorgaanbieders om aan de slag te gaan met JZOZP.

In de Nederlandse ziekenhuiszorg streeft men naar de “Juiste Zorg op de Juiste Plek” (het begrip is in de sector al een soort zelfstandig naamwoord geworden, zelfs geschreven met hoofdletters: JZOJP). Voor JZOJP is het belangrijk dat de verschillende spelers congruente doelen hebben, ook wel ‘gelijkgerichtheid’ genoemd. Het Ministerie van VWS vroeg zich af hoe gelijkgerichtheid tussen medisch specialisten en ziekenhuizen te realiseren. SiRM won de aanbesteding om dit onderzoek uit te voeren.

In brainstormsessies werkten we met het team de probleemstelling uit. We kozen een bestaand model, het McKinsey 7S model, voor onderzoek aan organisaties als manier om het onderzoek te structureren. Daarnaast deelden we de inhoudelijke aspecten van Juiste Zorg op de Juiste Plek in naar vijf thema’s: concentratie van laag complexe / hoog volume zorg, concentratie van hoog complexe / laag volume zorg, leveren van gepaste zorg, verplaatsing van zorg naar de patiënt thuis en verplaatsing van zorg naar de eerste lijn. We hielden ongeveer vijftig semigestructureerde gesprekken met spelers in het ziekenhuis, zowel bestuurders en managers als medisch specialisten. Een dergelijk, semigestructureerd gesprek, behelst niet enkel het aflopen van onze vragen; we zorgen dat er voldoende ruimte is voor nieuwe inbreng van de geïnterviewde. Dat heeft mooie aanvullende inzichten opgeleverd voor onze rapportage.

VWS gebruikt de uitkomsten van ons onderzoek als input voor beleid in de ziekenhuiszorg, en stuurde ze in juli 2019 aan de Tweede Kamer. Er was ook veel interesse in het onderzoek uit de sector zelf. We hebben de bevindingen gepresenteerd op congressen, en gebruiken ze uiteraard ook in ons eigen werk, bijvoorbeeld bij strategietrajecten voor ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven.

Geschreven door