Project
30 september 2022

Om inzicht krijgen in de risico’s van zorgaanbieders op het vlak van continuïteit en rechtmatigheid in geval van zorgfraude, ontwikkelde het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) een dashboard. SiRM toetste vervolgens de kwaliteit van dit dashboard, gebaseerd op gegevens uit het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) en stelde mogelijke verbeteringen voor.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Samen met de NZa en IGJ ontwikkelde het IKZ een dashboard om op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te krijgen in de risico’s van zorgaanbieders op het vlak van continuïteit en rechtmatigheid. Dit baseren zij op gegevens uit het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Het IKZ vroeg SiRM om de kwaliteit van het JMV-dashboard te toetsen en mogelijke verbeteringen voor te stellen, met als doel toezichthouders, inspecties, gemeenten en zorgverzekeraars nog beter te ondersteunen in hun toezicht rol.

Via het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV) leggen zorgaanbieders ieder jaar maatschappelijke verantwoording af. Ze beantwoorden vragen over hoe zij publiek geld besteden. Dit zijn bijvoorbeeld vragen rondom verleende zorg, de bedrijfsstructuur, financiële gegevens of risicomanagement. De jaarverantwoording is openbaar en door iedereen in te zien op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft, in samenwerking met de NZa en IGJ, een dashboard ontwikkeld met de JMV-gegevens. Het JMV-dashboard heeft als doel om op een gebruiksvriendelijke manier inzicht te bieden in risico’s bij zorgaanbieders op het gebied van continuïteit van en rechtmatigheid.

  • Continuïteit: Is een zorgaanbieder in staat om dezelfde zorg op voldoende niveau te blijven leveren?
  • Rechtmatigheid: Gedraagt de zorgaanbieder zich zoals er op grond van wetten en regels van een integer bestuurde zorgaanbieder wordt verwacht?

Het model onderliggend aan het dashboard berekent voor iedere zorgaanbieder een score voor continuïteit en voor rechtmatigheid. Deze scores bestaan uit vijf indicatoren, die samengenomen worden om de totaalscore te bepalen. Om de JMV-gegevens te vertalen naar een indicator gebruikt het JMV-model afkapwaarden en grenswaarden. Daarnaast kan de gebruiker van het dashboard modelinstellingen en filters aanpassen om het model aan te passen aan eigen behoeften.

Het IKZ heeft SiRM gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het JMV-dashboard, om een volgende stap te zetten in de validatie, ontwikkeling en gebruik. Het onderzoek resulteerde in conclusies en aanbevelingen voor vijf thema’s:

  1. datakwaliteit
  2. kwaliteit van het model achterliggend aan het JMV-dashboard
  3. gebruik van het JMV-dashboard
  4. zeggingskracht van het JMV-dashboard
  5. uitbreidingsmogelijkheden

We concludeerden dat de JMV-gegevens betrouwbaar zijn, en daarom een goede basis vormen voor het dashboard. Ook toonden we aan dat zorgaanbieders met risico’s op het gebied van continuïteit over het algemeen inderdaad slechter scoren in het dashboard. Het onderzoek resulteerde daarnaast in een aantal aanbevelingen voor verbeteringen en uitbreidingsmogelijkheden. We adviseerden bijvoorbeeld het dashboard uit te breiden met KvK-gegevens om meer inzicht te krijgen in complexe bedrijfsstructuren. Op deze manier kan het dashboard toezichthouders, inspecties, gemeenten en zorgverzekeraars nog beter ondersteunen in hun toezicht rol.

Geschreven door