Initiatieven die spoedzorggebruik onder ouderen dempen

Project
19 maart 2020

Voor de samenwerkende spoedzorgaanbieders in de Bossche regio onderzocht SiRM initiatieven naar het dempen van spoedzorggebruik onder ouderen, met een subsidie van Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. We brachten de doelgroep in kaart en prioriteerden met professionals en patiënten de mogelijke initiatieven. We vonden dat acute thuiszorg, tijdelijke opname en preventie door betere zorgnetwerken voor thuiswonende ouderen in stedelijke gebieden de meest kansrijke initiatieven zijn. Daar zijn vervolgonderzoeken naar gestart.

Ook in de Bossche regio hebben ouderen een groot aandeel in het spoedzorggebruik, wat door vergrijzing de komende jaren (bij ongewijzigd beleid) alleen maar toe zal nemen. Daarom heeft SiRM in opdracht van ketenbrede stuurgroep Toekomstbestendige spoedzorg in die regio onderzocht of deze doelgroep verder te karakteriseren valt en welke initiatieven het meest effectief bij kunnen dragen aan het dempen van de vraag. De financiering voor dit project komt voort uit een subsidie van Versterking Eerstelijn Zuid Nederland, waarvoor het budget is vrijgemaakt door VGZ en CZ namens alle zorgverzekeraars.

Het project bestond uit een kwantitatieve en kwalitatieve lijn. Kwantitatief is op basis van data van de SEH, RAV en HAP op postcodeniveau een doelgroepenanalyse uitgevoerd. Kwalitatief zijn interviews uitgevoerd met deskundige zorgverleners en een patiëntvertegenwoordiger. De uitkomsten hiervan zijn in een werksessie samengebracht om gezamenlijk de kansen van verschillende initiatieven in te schatten.

Hieruit bleek: ouderen belanden regelmatig onnodig op de SEH of in het ziekenhuis, omdat dit voorkomen kan worden door een goed zorgnetwerk voor thuiswonende ouderen of omdat een alternatieve vorm van spoedzorg (acute thuiszorg of tijdelijke opname in de VVT-sector) passender is. Deze conclusie werd ondersteund door de analyses: in stedelijke gebieden is het spoedzorggebruik onder ouderen onevenredig hoog, vermoedelijk door een versnipperd zorgaanbod en minder sociale cohesie.

Na afronding van dit project zijn in de regio twee onderzoeken gestart: naar een Regionaal Aanmeldcentrum voor acute VVT-zorg en naar het versterken van informele netwerken ter preventie. SiRM is bij beide projecten betrokken om met betrokken partijen de beste invulling te realiseren.

Geschreven door