Oorzaken van toename van spoedinzetten in de ambulancezorg

Project
2 november 2018

Voor Ambulancezorg Nederland (AZN) onderzocht SiRM de invloed van triagesystemen op de toename van spoedinzetten vanaf 2015. We voerden zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses uit. Triagesystemen blijken geen rol te spelen. De toename van spoedinzetten wordt voornamelijk veroorzaakt door meer 112-meldingen.

In het publieke debat was meerdere keren geopperd dat er een verband bestaat tussen de toename van ambulance-inzetten en het gebruik van triagesystemen. Ambulancezorg Nederland (AZN) verkende dat verband in 2016 door middel van een enquête. De rol van triagesystemen ten opzichte van de andere ontwikkelingen werd echter toch nog niet duidelijk. AZN vroeg SiRM daarom om hiernaar onderzoek uit te voeren. SiRM heeft ook onderzocht of de kans op een spoedinzet overeenkomt in NTS- en ProQA-regio’s en of, en zo ja hoe, deze kans is veranderd.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, voerden we eerst een kwalitatieve en vervolgens een kwantitatieve analyse uit. We startten het onderzoek met focusgroepen met verpleegkundig centralisten en medisch managers ambulancezorg om verklaringen voor de toename van spoedinzetten te achterhalen. We voerden interviews en deden deskresearch. Voor de kwantitatieve analyse vroegen we bij acht regio’s (vier NTS- en vier ProQA-regio’s) meldings-, triage- en ritgegevens uit voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

We concludeerden dat triagesystemen geen rol spelen bij de toename in spoedinzetten voor 112-meldingen vanaf 2015. Deze toename wordt bijna volledig veroorzaakt door een toename van 112-meldingen. Het soort triagesysteem heeft wel invloed op de kans op een spoedinzet. Dit verschil was er ook al op het moment van introductie van de triagesystemen tussen 2011 en 2014, en is daarom geen oorzaak voor de toename van spoedinzetten vanaf 2015.

Met deze resultaten is de discussie over het triagesysteem als oorzaak van toegenomen spoedinzetten grotendeels verstomd. De aandacht kan daardoor uitgaan naar de daadwerkelijke oorzaak: de toename van de 112-meldingen.

Geschreven door