Strategie voor de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Project
1 september 2020

SiRM was ‘penvoerder’ voor de nieuwe strategie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. In het project hadden vrijwel alle aspecten van de ziekenhuiszorg, zowel voor specifieke ziekenhuizen als landelijk, een plek. De NVZ publiceerde haar strategie in het najaar van 2020. Sindsdien is het een richtinggevend kader bij diverse overleggen die de NVZ heeft met overheid, andere brancheverenigingen en eigen leden.

De Nederlandse vereniging van ziekenhuizen, de NVZ, is de brancheorganisatie van algemene ziekenhuizen in Nederland. Zij wilde graag een nieuwe strategie formuleren vanwege de vele veranderingen in het zorglandschap, zoals digitalisering en de noodzaak om meer samen te werken zowel tussen ziekenhuizen onderling als met ketenpartners. SiRM is gevraagd dit traject te begeleiden als penvoerder van de nieuwe strategie.

We hebben het project in drie fases aangepakt. In de eerste fase hebben we met het bestuur van de NVZ de relevante veranderingen besproken. SiRM bereidde een gestructureerde discussie voor op basis van breed literatuuronderzoek naar veranderingen en trends in de zorg. We haalden inzichten uit rapporten van overheid, consultants, met de NVZ vergelijkbare brancheorganisaties uit binnen- en buitenland en uit onze eigen projectervaringen. Het NVZ-bestuur formuleerde op basis van die discussie de uitgangspunten voor de strategische visie. In de tweede fase schreven we op basis daarvan een concept strategiedocument. We werkten daarbij nauw samen met mensen van het bureau van de NVZ. In de laatste fase we hebben het document besproken met het bestuur en bredere delegaties van de NVZ, en naar aanleiding van die gesprekken steeds verder aangescherpt.

Voor haar strategie koos de NVZ het motto “Goede zorg doen we samen”. We werkten vijf thema’s nader uit: Juiste Zorg op de Juiste Plek, Waardevolle zorg, Digitale zorg, Innovatief werkgeverschap en Passende bekostiging van zorg. Ook gingen we in op de rol van een ‘brancheorganisatie 3.0’ die ook actief haar visie over goed beleid inbrengt en onder haar leden implementatie daarvan aanjaagt. De NVZ publiceerde haar strategie in het najaar van 2020.
Sindsdien is het een richtinggevend kader bij diverse overleggen die de NVZ heeft met overheid, andere brancheverenigingen en eigen leden.

Geschreven door