Verbeterde samenwerking rond crisisbeoordelingen in Limburg-Noord

Verbeterde samenwerking rond crisisbeoordelingen in Limburg-Noord

In Limburg-Noord ervoeren hulpverleners knelpunten rond ggz-crisisbeoordelingen in hun samenwerking. SiRM begeleidde de hoofdrolspelers bij het komen tot betere onderlinge afspraken. Daarmee kunnen crisisbeoordelingen voor deze patiënten veiliger, kundiger en efficiënter plaatsvinden, en verbeteren de verhoudingen tussen hulpverleners.

De ambulancezorg, ggz-instellingen en politie in de regio Limburg-Noord ervoeren knelpunten rond crisisbeoordelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Deze partijen probeerden met elkaar oplossingen te vinden om deze zorg voor zowel de betrokken patiënten als hulpverleners te verbeteren. Ondanks het samen doorlopen van meerdere trajecten, was dit nog niet gelukt.

In opdracht van de regionale ambulancevoorziening Limburg-Noord bood SiRM onafhankelijke begeleiding en expertise aan deze partijen om deze knelpunten op te lossen. We focusten daarbij met name op momenten rondom deze crisisbeoordelingen dat vervoer een rol speelt.

Met interviews met hoofdrolspelers en literatuuronderzoek creëerden we eerst meer zicht op welke behoeftes en belangen er waren, objectiveerden we knelpunten en onderzochten we voor welke vervolgstappen draagvlak bestond. Ook onderzochten we landelijke afspraken rond rollen en verantwoordelijkheden, en interviewden we hulpverleners uit andere regio’s om als voorbeeld te dienen. Vervolgens organiseerden we drie bijeenkomsten met de hoofdrolspelers rond deze zorg in Limburg-Noord over onze bevindingen en over oplossingen.

Het resultaat was dat de betrokken partijen nieuwe afspraken maakten over samenwerking rondom crisisbeoordelingen. Deze gingen over vier thema’s:

  1. Aanpassen van de rol van de ambulancezorg tijdens de crisisbeoordeling zelf.
  2. Vergroten van veiligheid voor patiënten en zorgverleners in beoordelingsruimtes.
  3. Vergroten van zicht op elkaars werk en het verbeteren van onderling contact.
  4. Vergroten kwaliteit, kennis en kunde van alle betrokkenen.

De meest urgente van deze afspraken werden meteen uitgevoerd. Voor de afspraken op langere termijn spraken de partijen een planning af. Crisisbeoordelingen voor deze patiënten kunnen zo in de toekomst veiliger, kundiger en efficiënter plaatsvinden. Ook hielp dit de verhoudingen tussen de betrokken hulpverleners te verbeteren.

Geschreven door