Verbetering van wachttijdbegeleiding in de ggz

In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden in de ggz heeft SiRM een plan van aanpak opgesteld om de wachttijdondersteuning te verbeteren. We spraken met diverse betrokkenen, verstuurden een online vragenlijst en organiseerden een creatieve bijeenkomst. Het plan van aanpak biedt concrete adviezen aan lokale, regionale en landelijke partijen om de ondersteuning tijdens de wachttijd te verbeteren.

De landelijke stuurgroep wachttijden in de ggz heeft een gezamenlijk actieplan opgesteld om de aanpak van de wachttijden in de ggz te intensiveren. De meeste onderdelen van het actieplan zijn gericht op het verkorten van de ggz-wachttijden. Een ander onderdeel van het actieplan is verbetering van de ondersteuning van cliënten en naasten tijdens de wachttijd. De stuurgroep heeft SiRM gevraagd om de behoefte aan en succesvolle vormen van wachttijdondersteuning te inventariseren. Ook vroeg de stuurgroep SiRM om een plan van aanpak op te stellen voor bredere implementatie van de geïnventariseerde vormen.

We inventariseerden eerst de behoeften van betrokkenen tijdens de wachttijd en praktijkvoorbeelden van wachttijdondersteuning. Dit deden we door deskresearch, interviews, en een online vragenlijst en creatieve meet-up met meer dan 20 deelnemers. In de tweede stap formuleerden we randvoorwaarden voor bredere implementatie van vormen van wachttijdondersteuning. We deden hiervoor deskresearch, voerden circa 20 interviews en stelden het plan van aanpak op.

Uit onze inventarisatie bleek dat cliënten, naasten en verwijzers, naast de behoefte aan kortere wachttijden, inderdaad behoefte hebben aan ondersteuning tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Dat geldt ook voor wachttijden die binnen de Treeknormen vallen. Wachttijdondersteuning kan onder andere voorkomen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de motivatie voor een behandeling afneemt. Lokale, regionale en landelijke partijen kunnen wachttijdondersteuning bieden door cliënten, naasten, verwijzers en ggz-professionals te voorzien van informatie, door hulp en ondersteunende gesprekken te bieden, door klachten te monitoren en bereikbaar te zijn voor vragen.