Gebruik verschillende vormen van ondersteuning tijdens ggz-wachttijd

In opdracht van de landelijke stuurgroep wachttijden heeft SiRM een plan van aanpak opgesteld voor het verbeteren van de ondersteuning van cliënten tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Het bieden van wachttijdondersteuning kan voorkómen dat de situatie van de cliënt verslechtert en de motivatie voor een behandeling afneemt. Het plan van aanpak biedt concrete adviezen aan lokale, regionale en landelijke partijen om de wachttijdondersteuning te verbeteren.

De wachttijden voor behandeling van psychiatrische problematiek in de ggz overschrijden al jaren de Treeknormen. Op dit moment wachten naar schatting van Vektis ruim 80.000 mensen op een behandeling in de generalistische basis ggz of specialistische ggz. Cliënten, ggz-aanbieders en zorgverzekeraars, verenigd in de Landelijke Stuurgroep Wachttijden in de ggz, ondernemen daarom gezamenlijk initiatieven om de wachttijden terug te dringen. Een groot deel van de initiatieven is gericht op het verkorten van de ggz-wachttijden. Een ander initiatief is verbetering van de ondersteuning van cliënten, naasten en verwijzers tijdens de wachttijd. De stuurgroep heeft SiRM gevraagd om de behoefte aan en succesvolle vormen van wachttijdondersteuning te inventariseren en vervolgens een plan van aanpak op te stellen voor bredere implementatie van de geïnventariseerde vormen.

Uit onze inventarisatie blijkt dat cliënten, familie en naasten en verwijzers behoefte hebben aan ondersteuning tijdens de wachttijd op een ggz-behandeling. Verwijzers en ggz-aanbieders kunnen cliënten en naasten bijvoorbeeld ondersteuning bieden door middel van eHealth, hulplijnen of ondersteunende gesprekken. Het plan van aanpak biedt adviezen hoe wachttijdondersteuning verbeterd kan worden, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Drie adviezen, die we in het rapport verder uitwerken in concrete tips, zijn:

  • Voorzie cliënten, naasten, verwijzers en ggz-professionals van informatie.
  • Bied cliënten hulp en ondersteunende gesprekken, eventueel van buiten de ggz.
  • Monitor klachten en wees bereikbaar voor vragen.

In het plan van aanpak besteden we ook aandacht aan de juridische, bekostigings- en organisatorische randvoorwaarden voor een bredere inzet van wachttijdondersteuning. Als prioriteit hebben we hierbij benoemd om duidelijke afspraken te maken over wie in welke fase van de ‘aanmeldwachttijd’ (de wachttijd tussen de aanmelding en intake) verantwoordelijk is: de verwijzer (vaak de huisarts) of de ontvangende partij (de ggz-aanbieder).

Downloads en links