Ontwikkeling visie regionale uitdagingen voor Ziekenhuisgroep Twente

Project
21 oktober 2021

SiRM begeleidde ZGT bij het ontwikkelen van een visie op regionale uitdagingen rondom demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktkrapte. Met behulp van kwantitatieve – en kwalitatieve toekomstanalyses is samen met vele betrokkenen uit het ziekenhuis in een strak tempo met duidelijke stappen de strategische toekomstrichting 'ZGT, ziekenhuis van de toekomst' tot stand gekomen.

Twente krijgt, net als veel andere regio’s, de komende jaren te maken met een sterke vergrijzing en een krimpende beroepsbevolking. Voor ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) resulteert dit, bij onveranderd beleid, in een sterke stijging van het aantal zorgvragen en het aantal inwoners met een chronische aandoening. Daarnaast verandert de zorg door nieuwe behandelmogelijkheden en gepersonaliseerde zorg, en vraagt de patiënt om meer eigen regie over het zorgtraject. Tegenover die stijgende zorgvraag staat een dalende trend in het aantal zorgprofessionals.

Om ondanks voorgenoemde uitdagingen de medisch specialistische zorg in Twente toegankelijk te houden heeft ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) afgelopen jaren aan de hand van haar meerjarenbeleidsvisie “ZGT richting 2022, onze keuze voor de toekomst” mooie stappen gezet. ZGT heeft met het verkrijgen van de STZ-erkenning haar inhoudelijke positie versterkt, daarnaast is vanuit een gedeelde visie op waardegedreven zorg intensief samengewerkt met regionale partners. Nu is ZGT klaar voor de volgende stap en vroeg SiRM voor ondersteuning bij het ontwikkelen van de visie op “ZGT, ziekenhuis van de toekomst”.

In het traject waren Raad van Bestuur, Bestuur CMS, medische staf, unithoofden en management aangesloten via een stuurgroep en een projectgroep. Daarnaast werden met iedere vakgroep toekomstgesprekken gevoerd, en zijn meerdere werksessies (waarbij ook de cliëntraad, zorgadviesraad en ondernemingsraad aansloten)georganiseerd. Hierin werd o.a. input opgehaald over mogelijke (gevolgen van) toekomstscenario’s, veranderingen in de manier waarop zorg wordt geleverd, de regionale positie van ZGT en strategische consequenties vanuit verschillende stakeholderperspectieven. Onze rol was het faciliteren van het traject, het verzamelen van informatie en data, het uitvoeren van analyses, het op maat maken van twee SiRM-modellen en het begeleiden en uitwerken van bijeenkomsten en werksessies. Daarnaast ondersteunden we bij het opstellen en uitschrijven van de visie.

Het traject resulteerde in de visie ‘ZGT, ziekenhuis van de toekomst’. Deze visie is het kompas voor ZGT de komende vier jaar en geeft richting aan de keuzes die ZGT maakt met betrekking tot zorgaanbod, personeelsbeleid, capaciteitsmanagement en investeringen in digitalisering en vastgoed. In de visie staan drie pijlers centraal:

  • Medisch specialistische zorg (samen voor de regio)
  • Aandacht voor de mens
  • Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

Innovatie is het fundament voor deze drie pijlers en de ambities van ZGT. Daarnaast resulteerde het traject in drie vernieuwde kernwaarden: vooruitstrevend, verbindend en met oprechte aandacht.

Geschreven door