Concentreer zorg, niet zorgaanbieders

Position paper over fusies in de ziekenhuiszorg

Verdere concentratie van complexe behandelingen zonder te fuseren. Kan dat? SiRM schreef een position paper over fusies in de ziekenhuiszorg dat hier antwoord op geeft. SiRM schreef het paper op verzoek van de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer, die hierover op 29 januari 2018 een rondetafelgesprek houdt.

De kwaliteit van de zorg kan verbeteren door verdergaande subspecialisatie en concentratie van complexe behandelingen. Concentreren van complexe zorg kan door fuseren of door uitwisselen van behandelingen. 

Belangrijke stakeholders hebben nu weinig belang bij het uitwisselen van zorg. Bovendien leidt het tot meer financiële onzekerheid. Ziekenhuizen kiezen nu dan ook vaak voor fuseren waardoor grotere ziekenhuisorganisaties ontstaan. Die hebben meer marktmacht en kennen mogelijk schaalnadelen. 

Concentratie van complexe behandelingen hoeft geen argument voor fusies te zijn als zorgaanbieders, toezichthouders en zorgverzekeraars gezamenlijk barrières om complexe behandelingen uit te wisselen wegnemen: 

  • Ziekenhuizen en MSB’s: Realiseer concentratie van behandelingen door uitwisseling van zorg in plaats van door fusies. Werk samen in netwerken in het voor- en natraject.
  • Wetenschappelijke verenigingen en IGJ: Verhoog de volumenormen. Redeneer niet vanuit de medisch specialist (simpel gezegd hoeveel behandelingen zijn nodig ‘om het in de vingers te houden’) maar vanuit de patiënt, dus verhoog tot het aantal waar hoger volume leidt tot verbetering in kwaliteit, afgewogen tegen bereikbaarheid.
  • Zorgverzekeraars: Maak afspraken over de financiële consequenties van uitwisseling van behandelingen over de gehele periode waarover de financiële effecten in beeld komen.
  • ACM en NZa: Geef aan dat voor behandelingen waarvoor hoge minimumnormen gelden, de geografische markt ruimer wordt afgebakend. Ziekenhuizen kunnen die zorg dan uitwisselen zonder vrees te hebben de Mededingingswet te overtreden. Het economisch toezicht op de basis ziekenhuiszorg kan dan scherp blijven.


Downloads en links

Geschreven door