Evaluatie betaaltitels Organisatie & Infrastructuur

In opdracht van InEen, de LHV, de NZa, VWS en ZN, heeft SiRM onderzoek gedaan naar de werkbaarheid van, en ervaringen met, de nieuwe betaaltitels voor Organisatie en Infrastructuur (O&I) in de eerste lijn.

De betaaltitels O&I bieden de mogelijkheid om met een aanvullende vergoeding (multidisciplinaire) samenwerking tussen zorgverleners op verschillende niveaus te organiseren. De betaaltitels zijn op 1 januari 2018 ingevoerd.

Uit ons onderzoek blijkt dat de invoering van de betaaltitels O&I bij de meeste zorgverzekeraars nog niet tot veel veranderingen heeft geleid. Ze zetten oude afspraken om naar nieuwe betaaltitels, maken voornamelijk afspraken met bestaande samenwerkingsverbanden en financieren niet meer dan voor de oude GEZ- en ketenzorgafspraken. In de komende jaren past een aantal zorgverzekeraars hun beleid wél aan. Zorgverzekeraars gebruiken hierbij de ruimte die de NZa beleidsregel biedt om eigen invulling te geven aan de betaaltitels.

Zorgaanbieders geven aan dat voor de opstart en het behoud van de (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden, bezielend leiderschap, onderling vertrouwen en meerjarenafspraken met de zorgverzekeraars nodig zijn. Daarnaast hebben zij mandaat nodig, wat lastig is om te krijgen, en om te behouden. Zorgverzekeraars vinden het aan de andere kant weer lastig om te controleren of afspraken die gemaakt zijn in het samenwerkingsverband, nageleefd worden door de hele achterban.

Aanbieder en verzekeraar moeten samen plannen op stellen die passen bij de zorgbehoefte, tripartiete afspraken bevatten en waarde toevoegen voor de hele wijk en regio. Daarnaast moeten zij samen op zoek gaan naar passende resultaatafspraken die aansluiten bij deze plannen.

Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • dat samenwerkingsverbanden investeren in een sterk bestuurlijk team met zorginhoudelijke en bestuurlijke kennis;
  • dat zorgverzekeraars helder zijn over de invulling van de betaaltitels en zorgaanbieders de ruimte bieden om de afgesproken resultaten te behalen;
  • dat brancheorganisaties handvatten opstellen voor goede wijk- en regioplannen en goede voorbeelden van resultaatafspraken delen;
  • dat brancheorganisaties de inzet van betaaltitels periodiek evalueren; en
  • dat de NZa een verwijzing naar de betaaltitel praktijkmanagement opneemt in de prestaties voor Organisatie en Infrastructuur en op termijn de betaaltitel “Geïntegreerde eerstelijnszorg overig” afschaft.

Ons onderzoek wordt in september 2018 besproken in het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn.

Downloads en links

Geschreven door