Handreiking voor versterken netwerksamenwerking in de geboortezorg

De NZa wil partijen in de geboortezorg helpen om de belemmeringen die zij ervaren bij netwerksamenwerking weg te nemen. Zij heeft SiRM daarom gevraagd een handreiking op te stellen voor geboortezorgverleners en andere professionals die inspiratie zoeken om de netwerksamenwerking in hun regio te versterken. We hebben een handreiking opgesteld voor alle regio’s in Nederland met hoofdstukken voor samenwerkingsverbanden met een nog meer vrijblijvend karakter en hoofdstukken voor samenwerkingsverbanden die al een sterk netwerk vormen, zoals IGO’s.

Regio’s waar de samenwerking nog meer vrijblijvend is, lijken eerst vooral baat te hebben bij het verbeteren van de samenwerkingsrelatie. Een goede samenwerkingsrelatie is namelijk cruciaal voor sterke netwerksamenwerking. Het loont dan ook om daarin te investeren. Ten eerste helpt het om een gezamenlijke ambitie als startpunt te nemen. Ten tweede helpt het om te werken aan een gelijkwaardige relatie. Tenslotte verbetert een samenwerkingsrelatie als je elkaars zorgen kent en die als een gezamenlijke uitdaging ziet.

Veel regio’s wensen ook nog een professionaliseringsslag van de samenwerking. Als de samenwerking professioneel georganiseerd wordt, leidt dit vaak tot een soepeler proces. In dit proces voelen alle partijen zich betrokken, is duidelijk wie wanneer waarover beslist en wordt sneller voortgang geboekt. Om deze professionele samenwerking te organiseren, is het aan te raden om alle belanghebbenden tijdig te betrekken. Daarnaast loont het om een transparante governance en besluitvorming in te richten. Het helpt hierbij om bij de start met elkaar af te spreken dat iedereen zich volop inzet om tot een echte netwerksamenwerking te komen.

In sommige regio’s leeft de wens om geboortezorgpaden in de regio aan te passen. Vaak leidt dit tot een verandering van de ureninzet van zorgverleners en van cliëntgebonden kosten, zoals diagnostiek en geneesmiddelen. Een verandering van deze kosten leidt meestal niet tot eenzelfde verandering in betaling door de zorgverzekeraar. Dit kan ertoe leiden dat partijen minder positief kijken naar aanpassing van een zorgpad. Om deze financiële belemmeringen weg te nemen, is het om te beginnen prettig om elkaars bekostiging te begrijpen en te snappen hoe inkomens van geboortezorgverleners tot stand komen. Daarnaast is het aan te raden om alleen grotere veranderingen in kosten onderling te verrekenen. Wanneer het gaat om een grotere verandering, is het belangrijk om te verrekenen voor de extra kosten en om als het nodig is (tijdelijk) een vangnet te creëren voor inkomstenverlies.

Sommige geboortezorgverleners werken samen in een Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) of een andere juridische entiteit, en ontvangen integrale bekostiging van de zorgverzekeraar voor hun activiteiten. Voor deze regio’s is een model opgesteld wat helpt bij het verdelen van de inkomsten uit de integrale bekostiging over de betrokken geboortezorgverleners.

Downloads en links

Geschreven door